Fredrikstad må vokse

8.09.2017
Kjell Arne Græsdal

Kjell Arne Græsdal

Det hårete målet om at arbeidsplassveksten skal øke mer enn befolkningsveksten, må nåes skal velferdssystemet opprettholdes. Vi kan påvirke gjennom å følge med når planverk rulleres, og Fredrikstad Næringsforening har nå utarbeidet innspill til Fredrikstad kommune før oppstarten med arbeidet av kommuneplanens arealdel starter nå i september. Viktig blir å realisere nye næringsarealer. Har du ønske om å ta i bruk nye arealer må disse meldes inn innen 19. september.

Arealplanen skal synliggjøre den samfunnsmessige betydningen av hvordan arealene i Fredrikstad bør brukes og hvilke verdier de har overfor så vel samfunnet som for grunneierne.

Gjeldende kommuneplan har vist seg å være et stadig mindre egnet verktøy for å tilrettelegge for vekst og utvikling.
– En bedrift forandrer seg mye raskere enn tidligere. I en undersøkelse vi har gjennomført kom det frem at 17 prosent av bedriftene er på flyttefot «nå». En annen undersøkelse viste at et næringsbygg bygges i gjennomsnitt hvert 7., 8. år.  2-4 års planprosess innebærer at markedsmulighetene forsvinner og bedriftene velger da å etablere seg for eksempel i utlandet der det går raskere.

Det er presserende å få på plass nye byggeklare næringsarealer og et nytt planverk som fungerer tilfredsstillende for utbyggere og for bedrifter på flyttefot. Tidsbruken man reduserer og styrker forutsigbarheten, sier Kjell Arne Græsdal i næringsforeningen.

Græsdal mener det er avgjørende for Fredrikstads vekstpotensiale at interessene til utbyggere og bedrifter blir en tydeligere del av planprosessen.

– Næringsforeningen er klar til å ta ansvar for å bidra til at bedrifter involveres. Det tror vi vil gi en bedre plan med økt forståelse for begge parter, og vi er jo opptatt av at bedriftene bidrar til å styrke kommunens forståelse for kommersiell aktivitet, påpeker Græsdal.

Her finner du informasjon om kommuneplanens arealdel med høringsfrist 19. september https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/planer/kommuneplanen/arealdel/

Les mer i høringssvaret fra Fredrikstad Næringsforening, som også omfatter punkter om sentrumsutvikling og transport. Merknader-til-planprogram-for-arealplanen.pdf

Share Button

Medlemsprofilen

  • WiCan WiCan

    WiCan er i gang med blogg! Digitalleverandøren har blitt 22 ansatte, og gründer Hans-Morten Anonsen er akkurat nå mest opptatt av lønnsom vekst, og peker på samarbeid og erfaringsutveksling i Fredrikstad som en mulighet. Les mer »

    Share Button

VÅR HVERDAG

Småhusområder, blokkområder, næringsområder, transformasjonsområder, ubebygde områder… Hvordan programmeres og disponeres kommunens arealer videre? Sigbjørn Moe fra #Værste AS leder den ...

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

2018 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: D-SIGN