Er arealene klare for næringsutvikling i Fredrikstad og Østfold?

Er arealene klare for næringsutvikling i Fredrikstad og Østfold?

Kommunale og regionale planverk legger føringer for

  • handlingsrommet bedrifter har til å vokse
  • hvor og hvordan utbyggere kan investere
  • byråkrater og kommunens politikere

Skal vi skape mange arbeidsplasser, må bedriftene ha handlingsrom. Bedrifter som vokser ut av sine lokaler må kunne finne nye lokaler eller byggeklare tomter slik at veksten kan akselerere – ikke stoppe opp. Fredrikstad Næringsforening har valgt å engasjere rådgivende kompetanse når arealplanen rulleres til høsten, slik at denne gir bedre forutsetninger for å skape arbeidsplasser.

Innledninger før debatt:

Utfordringer og utilsiktede virkninger av dagens regelverk. Hva er framdriften for ny arealplan? V/ nærings- og byutviklingssjef Helge Hasvold.

Bedriftene må gis plass til å vokse. V/Andreas Lervik, leder av Næringskomitéen i Østfold Fylkeskommune. Etablering av Næringskomité er et av flere virkemidler fylkestinget har igangsatt for å styrke arbeidsplassutviklingen. Hvordan ser Næringskomitéen på næringsarealene i Nedre Glomma?

Hvilke utfordringer medfører en utviklingspolicy basert på transformasjon, fortetting og gjenbruk av areal? V/M. Sc., Ph.d. Eivind Hasseldokk Ramsjord fra Ramsjord AS, engasjert av Fredrikstad Næringsforening. Ramsjord belyser problemstillinger knyttet til planlegging, organisering og gjennomføring, i grensesnittet mellom eiendomsutvikling og offentlig regulering av arealbruk.

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema første onsdag i måneden, 7-7 ganger i året, kl. 08.00-09.45. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Dato/tid
01. juni, 2016
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening.


Lukk