Formål, visjon, verdier

Formål

Fredrikstad Næringsforening (FNF) skal arbeide for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Næringsforeningen skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

 

Visjon

Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

 

Verdier

 • Handlekraft – FNF skal være aktiv og oppfølgende med vilje til å finne løsninger.
 • Entusiasme – FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og engasjert tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter.
 • Troverdighet – FNF skal fremstå som seriøs og tillitsvekkende ved å drive virksomheten basert på tilgjengelig kunnskap og fakta og vise utholdenhet i saker som er viktig for medlemmene.

 

Vedtekter

Ved sammenslutning av Fredrikstad Håndverk & Industriforening stiftet 16. juni 1870, Fredrikstad Handelsstands Forening stiftet 23. november 1873, Fredrikstad Industriforening stiftet 17. mai 1940, Fredrikstad Utvikling stiftet 23. august 2000 og Fredrikstad Sentrum BA stiftet i 1995, erstattes de tidligere vedtekter med disse.

§ 1 Formål

Foreningen skal arbeide for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glommaregionen gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

Foreningen skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Foreningen befatter seg i alminnelighet ikke med spørsmål som hører inn under arbeidstvistloven og/eller med arbeidsgiverspørsmål.

§ 2 Medlemskap

Styret kan oppta som medlemmer:

 1. 1. Bedrifter
 2. 2. Privatpersoner
 3. 3. Organisasjoner

Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner og lignende som ikke innfrir kriterier for

medlemskap under de foregående tre ledd. Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av stemmerett på generalforsamlinger.

§ 3 Kontingent

Kontingent for påfølgende år fastsettes av generalforsamlingen.

§ 4 Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig innen 31. desember.

§ 5 Styret

Styret består av 5 – 9 medlemmer, som alle velges av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges ved separate valg for ett år av gangen av generalforsamlingen. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år. Valgene foretas slik at likest mulig antall styremedlemmer er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted, dog skal funksjonstiden i et hvert verv ikke overstige 6 år.

§ 6 Styrets virksomhet

Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 3 styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra alle styremøter.

Styret ansetter daglig leder og godkjenner etablering av faste og midlertidige ansettelser.

Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen. Styret har ansvar for å behandle strategiplan, handlingsplan, budsjett, samt partneravtaler ol. Videre har styret anledning til å ekskludere eller oppheve medlemskap, f. eks ved manglende betaling av medlemskontingent.

§ 7 Nettverk og prosjekter

Overensstemmende med foreningens virksomhet, kan styret opprette nettverk innenfor avgrensede fag-, bransje- eller saksområder. Slike nettverk kan enten være permanente, eller ha mer kortsiktig karakter avhengig av oppgaver eller formål.

For å gjennomføre foreningens handlingsplan kan styret opprette prosjekter. Styret skal godkjenne sammensetningen av styringsgruppene i de ulike nettverkene, samt holde en løpende kontakt med disse.
Styret orienterer generalforsamlingen om de nettverk og prosjekter som er i virksomhet.

§ 8 Revisjon

Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor, valgt av generalforsamlingen.

§ 9 Valgkomité

Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg. Valgkomitéen består av 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen med funksjonstid på ett år. Hvert år trer minst ett av medlemmene ut – av dem som har fungert lengst.

Ved sammensetning av valgkomité bør det tilstrebes best mulig representasjon fra de enkelte medlemskategorier. Valgkomitéen bør i sine forslag vektlegge best mulig representasjon fra de ulike bransjer.

For legater og fonds som foreningen bestyrer velges styremedlemmer til legatstyrene i henhold til egne vedtekter.

Generalforsamlingen velger også styre til driften av Nygaardsgaten 5 – Næringslivets hus. Styret skal bestå av 4 medlemmer, hvor styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styrets leder velges for ett år av gangen av generalforsamlingen. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år.

Valgkomitéens forslag følger de samme frister som innkalling til generalforsamling.

§ 10 Mangfold i styrende organer

Styre og valgkomité skal søke relevant kompetanse og bred representasjon ved utnevnelse i ulike styrende organer. Det tilstrebes kjønnsbalanse, samt flerkulturell deltakelse blant tillitsvalgte.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig melding til foreningens medlemmer. Innkallingen skal også inneholde saksliste for generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinær generalforsamling innkalles så ofte styret føler det påkrevd eller når minst 10 % av medlemmene skriftlig krever det.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 1. 1. Styrets årsberetning
 2. 2. Revidert årsregnskap med revisors beretning
 3. 3. Kontingentsatser
 4. 4. Revidert årsregnskap for de legater som foreningen forvalter og Næringslivets hus.
 5. 5. Saker som styret eller medlemmer ønsker forelagt generalforsamlingen. Medlemmer må skriftlig melde slike saker til styret minst en måned før frist for innkalling til generalforsamling.

6. Følgende valg:
a. Styret – leder, nestleder og styremedlemmer
b. Husstyret Næringslivets hus – leder og styremedlemmer
c. Legat – og fondsstyrer
d. Revisor
e. Valgkomité
f.  Valg til eventuelle andre styrer og utvalg som det tilligger generalforsamlingen å velge

Valg skal foretas skriftlig dersom det fremsettes krav om det.

§ 12 Vedtektsendringer

Forslag til endring i vedtektene kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Likeledes kan foreningens medlemmer foreslå endringer skriftlig til styret før 31.12.

Forslagene sendes ut sammen med innkalling til generalforsamlingen. Vedtektsendringer krever 2/3-del flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av foreningen krever 2/3-del flertall av avgitte stemmer i generalforsamlingen. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning av foreningen for å inngå i fusjon og liknende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål, behandles etter reglene om oppløsning.

Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen beslutte hvordan midlene skal anvendes. Midlene skal fortrinnsvis anvendes til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.

Medlemsprofilen

 • Energifabriken Norge AS Energifabriken Norge AS

  De leverer 100 % fornybart drivstoff og brensel. Hele 90 % utslipp kan reduseres ved bruk på kjøretøy og maskinpark virksomheter allerede har. Les mer om Energifabriken som er krystallklar på at alle fornybare energibærere må med dersom vi skal klare å redusere Norges utslipp med 55 % innen 2030.

  Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2023 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Flyt Design