Hvorfor ønsker vi InterCity og togstasjon i byene?

Hvorfor ønsker vi InterCity og togstasjon i byene?

Det er enighet om InterCity og togstasjon gjennom byene, les hvorfor i en kronikk fra et samlet politisk Fredrikstad, LO i Fredrikstad og Fredrikstad Næringsforening.

21. juni 2012 vedtok et enstemmig Bystyre i Fredrikstad kommune at vi støttet Jernbaneverkets anbefaling om at ny dobbelsporet jernbane gjennom Østfold bør gå innom byene. Et vedtak som skulle gi oss muligheten for fire, i stedet for ett tog i timen til Oslo. At reisetiden ble redusert fra en time og åtte minutter til 47 minutter til Oslo. Fra 15 til 9 minutter mellom Fredrikstad og Sarpsborg. En etterlengtet forbedring av kollektivtilbudet i byen vår!

Det betyr ikke at vi ikke har forståelse for de som er redde for husene sine, at vi ikke synes det er viktig å ivareta kulturminner, idrettsarenaer, landbruks- og naturområder og andre verdier.

Det betyr heller ikke at vi ikke ser at”rett-linje”-løsningen kan ha sine fordeler. Men, for det er et men; Vi er overbevist om at den beste løsningen for utviklingen av Fredrikstad likevel er togstasjon med tilhørende kollektivknutepunkt i byene.

Hvorfor?

For det første tror vi på forskningen som viser at togstasjoner fungerer som motorer for vekst. Vi vet at kollektivknutepunkt, som en jernbane- og buss-stasjon, trekker til seg mennesker og at mennesker er grunnlaget for handel, næring og utvikling. I Fredrikstad ønsker vi dette i sentrum av byen.

Noen hevder at dette er et forstokket syn, at vi må tenke framover, at byene vil vokse sammen i framtiden og at Rolvsøy om 150 år vil være sentrum av Fredrikstad/ Sarpsborg. Vi både håper og tror at det gode samarbeid mellom byene våre stadig vil utvikles. Samtidig tror vi ikke på at dette vil gi oss et nytt sentrum midt mellom byene, selv ikke hvis vi hadde lagt en jernbanestasjon dit. Vi mener Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg) heller vil tjene på å bygge videre på de sterke kvalitetene vi har i hvert av våre bysentrum.

For det andre tror vi på å legge til rette for miljøvennlig transport. Vi tror på Jernbaneverket når de helt tydelig anbefaler Intercity og stasjon i byene som den løsningen med størst samfunnsnytte.

Da vi ga vår høringsuttalelse til Jernbaneverket, var vi opptatt av at Intercity er konseptet som gjør det lettest mulig for folk å velge tog. Vi mener sentrumsnære kollektivknutepunkt er en forutsetning for dette.

La oss komme med eksempel. Hadde man nå valgt å flytte Oslo S til Alnabru, sånn at de reisende måtte vente på annen transport som skulle ta deg de siste ti minuttene ned til sentrum, ville togtilbudet blitt oppfattet som langt dårligere enn det er i dag. De som jobber på Alnabru ville kanskje synes det var en god løsning, men for alle de andre som har ærender i sentrum ville det kanskje vært det som skulle til for at man valgte bil i stedet. Selv om ikke det alltid kan virke sånn, er nok tilgjengelighet via tog et viktig kriterium når statlige arbeidsplasser skal flyttes eller etableres.

Det har blitt påstått at rett-linje-alternativet med stasjon på Rolvsøy vil betjene like mange mennesker innen samme reisetidsradius som hvis stasjonene lå i byene. Tallenes tale viser noe helt annet:

Grafikk befolkningsgrunnlag

Kilde: Befolkningstall per 31.desember 2013, avrundet til nærmeste 100

Så vil noen påstå at man jo kjører bil til stasjonen likevel. Ligger stasjonen på Rolvsøy vil mange flere kjøre bil.

Så hvorfor ikke bygge en bybane mellom Sarpsborg og Fredrikstad? Faktum er at reisetiden fra Fredrikstad sentrum til Oslo S snarere ville gått opp enn ned (Og i hvert fall blitt lengre enn med IC-løsningen).

For det tredje mener vi at traséen gjennom byene, langs eksisterende trase er det valget som er mest skånsomt i forhold naturverdier. Rett linje-alternativet vil legge beslag på nye og store jordbruksarealer. Det vil også måtte gjøre et stort inngripen i Fredrikstadmarka.

Det er verdt å merke seg at Jernbaneverket forkastet ”rett-linje-alternativet” allerede før man begynte å vurdere løsninger for bru-krysninger over Glomma. Begrunnelsen var at konseptet med stasjon på Rolvsøy ganske enkelt ikke innfridde. Samfunnsnytten er ikke i nærheten av like god som hos de andre konseptene.

Diskusjonen om hvorvidt det er praktisk eller ikke å losse gods fra en stasjon som kanskje måtte blir liggende i tilknytning til brua, høyt over bakken, ble dermed aldri tatt.

Når det gjelder traseen representantene fra Høyre, Frp og Pensjonistpartiet i Sarpsborg den siste tiden har tatt til orde for, rett linje fra Sarpsborg til Råde, håper vi at de tar innover seg at nesten én million passasjerer reiser med toget fra Fredrikstad til Oslo hvert år, mot 280.000 som reiser fra Sarpsborg. (Analyser fra konseptvalgutredningen i 2012 viser at Intercity med stasjon i byene Fredrikstad og Sarpsborg kan få en økning på hhv 800 000 og 250 000 reisende pr år. (Tall fra 2008 viser ca. 950 000 og 280 000 passasjerer fra hhv Fredrikstad og Sarpsborg stasjon)).

Vi i Fredrikstad vil ikke forsøke å kvele debatten i Sarpsborg. Vi vil ikke blande oss i hvor i Sarpsborg man ønsker å lokalisere sin togstasjon, hvor i Sarpsborg togtraséen skal løpe. Vi håper at man gjennom dialog, debatt og samarbeid i Sarpsborg og med Jernbaneverket til slutt vil finne fram til en god løsning som blant annet ivaretar kulturminnevern.

Det vi ber om, er at man ikke nå, etter 20 års planlegging, hvor vi er så nære målet, i Sarpsborg nå fatter vedtak som får innvirkning på framdriften også i Fredrikstad. Vi er utålmodige etter å komme i gang med den videre utviklingen av byen vår!

Fredrikstad kommune, ordfører Jon-Ivar Nygård 
Arbeiderpartiet, Atle Ottesen
Høyre, Truls Velgaard
Fremskrittspartiet, Bjørnar Laabak
Kristelig Folkeparti, Lino Egidio Lubiana
Miljøpartiet De Grønne, Henning Aall 
Venstre, Trond Svandal
Senterpartiet, Hans Ek
Sosialistisk Venstreparti, Camilla Eidsvold
Pensjonistpartiet, Erik Simens Larsen
Bymiljølista, Jan Kåre Fjeld
LO i Fredrikstad, Vidar Schei
Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal

Lukk