Årene som gikk… og året som kommer

Kjell Arne Græsdal

Årene som gikk… og året som kommer

I 2013 valgte næringsforeningen ut 4 områder vi skulle konsentrere arbeidet vårt om, nemlig urbanitet, transportsystem, omdømme og arbeidsplassutvikling. Alle de fire innsatsområdene preges av langsiktighet, men her er en kort status på hvert av dem.

Urbanitet

«Byområdets konkurransekraft skal styrkes for å kunne konkurrere på nye krav til attraktive byer», skrev vi ved oppstarten i 2013. Over hele verden trekker unge folk til byene, og Fredrikstad må være med på denne urbaniseringstrenden. Vi meldte oss inn i Norsk sentrumsutvikling, studerte andre byer, satte opp tellere i sentrum for å få oversikt over hvor mange, hvor og hvordan folk ferdes. Vi var pådrivere for en ny parkeringspolitikk, og satt oss f.eks. godt inn i byområdeplan, arealplan, fremtidige knutepunkt, infrastruktur, utbygginger og fortetting av sentrum. Alt handlet om å få kunnskap. Vi fant ut at samarbeid og en dedikert ressurs måtte til, og for 1 ½ år siden lyktes vi med å få kommunen og byens største gårdeiere med på et spleiselag for å få ansatt en sentrumsleder. Samarbeid mellom gårdeiere, butikker og serveringssteder i sentrum samt kommunen har stått sentralt, og vi ser nå en positiv utvikling i Fredrikstad sentrum! I 2017 vil vi styrke satsingen ytterligere ved å opprette en ressursgruppe for urbanitet som skal ha et bredere perspektiv på urbanitet.

Transportsystem

Transportsystem er vårt evighetsprosjekt. Næringslivet er opptatt av bedre tilgjengelighet og et mindre sårbart veisystem. Infrastrukturgruppen i næringsforeningen er satt sammen av representanter fra bedrifter med mye transport, og sammen svarer vi opp høringer som angår oss, som f.eks. ny bro over Glomma. I 2016 inviterte vi for øvrig inn representanter fra Sarpsborg Næringsforening, da utviklingen av veisystemet i Nedre Glomma henger sammen. Det er ikke tilstrekkelig å være pådriver i vedtatte utbygginger, så infrastrukturgruppen tar nå også på seg oppgaven med å være pådriver for mobilisering av nye veiløsninger.

Omdømme

Hypotesen vår har vært at Fredrikstads kompetanser / næringsliv er underkommunisert, og at vi dermed går under radaren for eksterne investeringer. Vi opprettet derfor omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad, et mobiliserings- og kommunikasjonsprogram som skal jobbe for å styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring. Dette programmet har vi fått på plass takket være et spleiselag med Fredrikstad kommune, Borg Havn, Fredrikstad Energi, Fredrikstad Innovasjonspark, Glemmen gård, Kniplefjellet eiendom, Northman, Terje Høili AS og Værste. Data er innsamlet, markedsundersøkelser og workshops er gjennomført, og dette har gitt oss god innsikt for videre strategi. Tiltak som Merkevareskolen, regional og nasjonal markedsføring samt egen forbedringsgruppe settes i verk i 2017.

Arbeidsplassutvikling

Den negative trenden må brytes, dvs. at antall nye arbeidsplasser i Fredrikstad må øke. Vi jobber med initiativ som kan bedre arbeidsplassutviklingen, som f.eks. et tettere samarbeid mellom utdanningssystemer og bedrifter og legge til rette for samarbeid mellom bedrifter. Innsatsen vår innenfor både urbanitet, omdømme og transportsystem medvirker dessuten alle til arbeidsplassutvikling.

I 4 år har vi arbeidet for å sette urbanisering, transport, omdømme og arbeidsplassutvikling på agendaen i Fredrikstad, og på alle fire områdene har vi satt et godt offentlig samarbeid høyt. Vi er glade for å ha en kommune som også tenker at 1+1 blir mer enn 2, det er gjennom et godt samarbeid vi kan utgjøre en forskjell.

Samtidig er bedriftene ryggraden i Fredrikstad Næringsforening, og vi takker dere for medlemskapet og engasjement. Det er deres medlemskap som gir oss finansiering til å være pådriver for næringslivets utviklingsmuligheter. Vi jobber for at nye bedrifter skal etablerer seg i vår region, og at eksisterende bedrifter skal ha et godt eksistensgrunnlag. Et langsiktig arbeid.

Vi ønsker alle et riktig godt 2017!

Lukk