Aktuelt

Bjørn Nordermoen, prosjektleder og byggingeniør i iTre AS.

Bygging i massivtre på vei opp – stor interesse blant medlemmene

Det bygges stadig mer i massivtre i Norge. Signalbygg, studentboliger og skoler blir oppført i massivtre, og Mjøstårnet i Brumunddal er nå verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter. Lokalt har Byggmester Egil Norli AS valgt å bygge sitt eget kontorbygg i massivtre, og hos Værste AS poengterer de bærekraftsperspektivet. Interessen var stor da bygg- og eiendomsgruppen i næringsforeningen var samlet til fagseminar om massivtre. Les mer »

Samlet innsats for å redusere klimagassutslipp

Styret i Fredrikstad Næringsforening påpeker at bærekraftsmålsettingen må vektlegges langt tydeligere, det vil også være i bedriftenes interesse. Næringsforeningen skal være pådrivere for at distriktets bedrifter skal ta inn minst to av FNs bærekraftsmål i egen strategi. Les mer »

Fredrikstadkonferansen 2019 – galleri

Tikk…takk…tikk..takk. Takk til alle som deltok på Fredrikstadkonferansen 2019!
At vi har en stor felles arena med aktuelle temaer og nettverksbygging, er viktig for fellesskapet i Fredrikstad og utviklingen vi står sammen om.

I tillegg til nasjonale og internasjonale størrelser, stod også lokale bedrifter og forbilder frem på scenen med sine historier, i et program som så slik ut: Fredrikstadkonferansen_2019

En ekstra takk til panelet på scenen, som ble satt sammen blant deltakerne på konferansen, og som delte sine refleksjoner om spesifikke temaer knyttet til sine bransjer:
Morten Fredriksen (Fredriksborg), Synnøve Hauge Pedersen (Azets), Ronny Skauen (Sleipner) og Nina Warud (Eiqon Anlegg).

Vi jobber nå med å utvikle konseptet slik at flere kan få plass, siden konferansen har hatt venteliste de siste årene.

Velkommen tilbake!

Les mer »

BDO

Det finnes et kompetansehus i Fredrikstad som tilbyr tjenester fra regnskap til advokat og cybersecurity. BDO er så mye mer enn revisjon! Varme boller serverer de også. Les mer »

Næringsforeningen tilbyr nettverksutvikler

Fredrikstads næringsliv skal vokse. For å bidra ytterligere til dette, har Fredrikstad Næringsforening engasjert Tommy Kallasten. Han skal blant annet bistå gjennom å koble bedrifter, identifisere felles prosjekter og muligheter, og gi råd.

– Jeg ser på dette som en stilling som utvikles underveis. Jeg ønsker å se etter vekstmuligheter og synergieffekter på tvers av bedrifter i Fredrikstadregionen. Jeg ser et stort potensial i Fredrikstad, og har troen på at vi kan bli sterkere sammen, forteller Tommy Kallasten. Les mer »

Tore-Lundestad

Én gang i året inviteres næringsforeningens partnere med på styremøte

– Her møtes aktører som har en offensiv strategi, som er fremtredende og gode ambassadører for Fredrikstad. Vi drøfter relevante saker for videre utvikling av en attraktiv næringsdestinasjon, og forankrer strategien sammen. I tillegg er partnermøtet et godt nettverk i seg selv, sier Tore Lundestad, styreleder i Fredrikstad Næringsforening.

Les mer »

Handelsbanken

Handelsbanken utgjør en forskjell for kundene, og bidrar gjerne på scenen på Oslo Plaza og i Oslo Konserthus. De er langt fra bare «kjedelige tallknusere».

Les mer »

Transportløsninger

Viktig å teste ut transportløsninger

Statens Vegvesen skal teste felles felt for godstransport og kollektivtrafikk over Fredrikstadbrua.

Fredrikstad Næringsforening har vært pådriver for å få til en slik prøveordning som nå testes ut, der 2+-feltet er forandret til å gjelde godstransport i tillegg til kollektivtransporten. Samtidig har vi definert drosjene som del av kollektivtilbudet og påpekt dette. Det er viktig å få testet ut løsninger når vi planlegger vei. Les mer »

Har satt vekstambisjoner på dagsorden

Hele 47 % svarte på vår medlemsundersøkelse som ble sendt ut til vår hovedkontakt i hver bedrift – takk! Blant disse er gjennomsnittsalderen lavere og kvinneandelen høyere enn sist. Totalinntrykket respondentene har av næringsforeningen er dessuten enda bedre enn i de to foregående målingene, hvor scoren også var høy. Aller høyest score får vi på vårt innsatsområde omdømme.
Les mer »

Brødr. Bøckmann AS

Selskapet som ble startet av to brødre (Gunnar og Edgar), som blant annet bygde opp Europas mest moderne isolerglassfabrikk før de solgte virksomheten til Saint-Gobain i 1993, er i dag involvert i eiendom, hotell og restaurant, golfdrift og camping. Noen spennende investeringer, blant annet i landbasert lakseoppdrett, har de også. Les mer »

Får din bedrift opp og frem

​Næringshagen Østfold (NHØ) er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider med vekst og nyskaping hos bedrifter i Østfold. De viser vei, slik at vi skal lykkes med utviklingen av nye bedrifter eller vekst i eksisterende.

Næringshagens rolle som utviklingspartner for bedrifter, er å legge vekt på vekst der hovedoppgaven er rådgivning innen forretningsutvikling, strategi og kommunikasjon. Parallelt jobber de med å etablere samarbeid, finne faglige møteplasser og bygge nyttige nettverk. Denne våren investerte Fredrikstad Næringsforening i NHØ. Les mer »

Skal bli landets mest næringsvennlige kommune

Det var ny næringsplan som hadde fokus denne morgenen, med flere forskjellige innfallsvinkler. Hvordan har utviklingen vært, hva ønsker vi nå og hvor er de store utfordringene. Først ute var Hege Aatangen, avdelingsleder for samfunnsenheten i NAV, som presenterte Bedriftsundersøkelsen 2019.

– Vi har hatt fokus på Viken, som vi har delt opp i Øst-Viken og Vest-Viken, og sammenlignet med nasjonale resultater. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har færre sysselsatte og høyere arbeidsledighet sammenlignet med både Vest-Viken og resten av landet.

Les mer »

Arealplanen – neste steg

Høringsperioden på arealplanen er over, der mer enn 200 innspill var forventet. Fredrikstad Næringsforening samlet nettverk for bygg og eiendom for å oppdatere oss på veien videre.

Les mer »

Sørlie Næringseiendom AS

Sørlie Næringseiendom AS eier og drifter rundt 31.000 kvadratmeter næringslokaler med ca. 50 leietakere – der tilsammen 600 mennesker har arbeidsplassen sin! De liker å jobbe sammen med kundene for å finne gode løsninger, og opplever akkurat nå stor etterspørsel etter lokaler. Og den positive utfordringen, det er når kunder vokser så mye at de ikke har lokaler å tilby.

Les mer »

Velkommen til nytt styre i Fredrikstad Næringsforening!

På generalforsamlingen onsdag 24. april ble det valgt nytt styre, med både ny styreformann og flere nye medlemmer. Samtidig takket Trond Delbekk for seg etter seks år som styreformann.

Les mer »

Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

Fredrikstad Næringsforening går inn i Næringshagen Østfold AS

Som et ledd i målet om arbeidsplassvekst har Fredrikstad Næringsforening investert i Næringshagen Østfold AS, ett av over 100 virksomheter SIVA er involvert i her til lands, der kun to ligger i Østfold.

Les mer »

Arealplanen svares opp

– Arealplanen er et av de viktigste styringsverktøyene vi har og ingen er tjent med at avstanden mellom kommunen, utviklere og innbyggerne blir for stor, sier Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening Les mer »
Georg Bjørnson fra næringsforeningens infrastrukturgruppe er i gang med prosjekt hjem-jobb-hjem.

Mer plass til nyttetrafikken med HjemJobbHjem

Det blir stadig flere biler på veiene. Med pilotprosjektet HjemJobbHjem er håpet at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet) for å gjøre bedre plass til nyttetrafikk. Les mer »
Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad og Hvaler fra sist gang Fredrikstad arrangerte The Tall Ships Races.

Visit Fredrikstad og Hvaler

De har hatt ansvaret for å selge Fredrikstad og Hvaler og alt det har å by på i 16 år. Nå forbereder de seg på sommeren, med festivaler, arrangementer, severdigheter og ikke minst; The Tall Ships Races. Maya Nielsen håper mange av byens bedrifter bruker denne unike muligheten til å oppleve folkefesten fra et av skutedekkene.

Les mer »

Rune Fredriksens 8 kjappe om arealplanen

Fredrikstad Næringsforening jobber i disse dager med arealplanen, og inviterte nylig til morgenmøte om tema som trakk fullt hus. Arealplanen er viktig for hvordan vi utvikler Fredrikstad videre, derfor er dialogen vi har med kommunen helt sentral. Vi oppfordrer alle berørte til å komme med sine innspill innen høringsfristen 1. april. Det er mye å sette seg inn i, derfor har vi spurt planutvalgsleder i Fredrikstad kommune, Rune Fredriksen, om å gi oss noen kjappe punkter på hvordan du forholder deg til arealplanen. Les mer »
trond-delbekk

Værste AS

20 år unge – gratulerer til Værste AS som står foran sin største transformasjon så langt! Adm. direktør Trond Delbekk og hans stab jobber hardt for å nå drømmen om at Fredrikstad skal bli en ledende regionby, og trekker spesielt frem én person som har vært sentral i utviklingen av Fredrikstad de siste årene.
Les mer »
Morten Granlund leder Capgemini i Fredrikstad, som i disse dager er i ferd med å bemanne opp.

Capgemini

Capgemini i Fredrikstad vokser! Mange oppdrag og fremtidige behov gjør at konsulentselskapet som teller 65 medarbeidere i dag, jakter etter flere hoder til det leder Morten Granlund betegner som et av Østfolds fremste fagmiljøer.

Les mer »

Kjell Arne Græsdal og Fredrikstad Næringsforening setter seg inn i kommunale og fylkeskommunale planer når disse rulleres. Å se til at næringsforeningens medlemmers interesser blir ivaretatt, er viktig.

Fortetting må til for å nå FNs klimamål

Kommuneplanens arealdel skal nå rulleres. Fremtiden skal skapes, og det er viktig at vi er med i denne prosessen, både for å sikre medlemmenes interesser – samt ivareta helheten i planene, sier leder av Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal.

Har vi tilstrekkelig med næringsarealer, og er utnyttelsen av disse er gode nok? Hvilke virkemidler har vi for å stimulere til riktig virksomhet på rett plass? Dette er en stor og viktig prosess, ikke minst for grunneiere, som skal få verdsatt sin grunn. Les mer »

Daglig leder Stian Sollie

Lasse Holst AS

To gode naboer slo seg sammen, og nå er bedriften med 42 ansatte å se “overalt”. Håndverksbedriften Lasse Holst AS har hatt en finger med i arbeidet på nye Storgata 5, Bjørnulfgården, Værste Brygge og Odd Fellow-bygget.

Les mer »

Transportsystemet er ett av fire satsingsområder for Kjell Arne Græsdal og Fredrikstad Næringsforening.

“Gult kort” til Regional transportplan

Regional transportplan for Østfold mot 2050 er ute til høring. Fredrikstad Næringsforening etterlyser klare målsettinger, spesielt for nyttetransporten.

– Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for næringslivets konkurranseevne. Når Regional transportplan for Østfold mot 2050 er ute på høring, er det som representant på vegne av næringslivet, på sin plass med ekstra engasjement, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Les mer »

Medlemsprofilen

  • BDO BDO

    Det finnes et kompetansehus i Fredrikstad som tilbyr tjenester fra regnskap til advokat og cybersecurity. BDO er så mye mer enn revisjon! Varme boller serverer de også. Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2020 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design