En sentrumsleder er på vei til Fredrikstad, og Fredrikstad er på vei ut i landet

Formannskapet behandler sakene om sentrumsleder og omdømme

En sentrumsleder er på vei til Fredrikstad, og Fredrikstad er på vei ut i landet

To saker ble enstemmig vedtatt i formannskapet, det skal i årene framover handle om utvikling av Fredrikstad sentrum, og kommunikasjon av Fredrikstads fortrinn. Det handler om attraktivitet og posisjonering for Fredrikstad.
– Vi er svært glade for at politikerne står sammen om dette, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening. Begge sakene er realisering av tiltak fra «Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017», og begge er initiert av Fredrikstad Næringsforening.

En sentrumsleder skal på heltid jobbe med å forbedre sentrums kvaliteter, her kan du lese dokumentene i saken:
Sentrumsleder_Fredrikstad_kommuneSentrumsleder_FNF

Gjennom et omdømme- og kommunikasjonsprosjekt skal byens fortrinn gjøres kjent, her kan du lese dokumentene i saken: Omdømme_Fredrikstad_kommuneOmdømme_FNF

Utdrag fra dokumentene:

«Målsetting med sentrumslederfunksjon

Gårdeiere vil ha som mål å skape høyere utleiegrad, mer langsiktige leietakere og gradvis kunne hente ut høyere leiepris. Butikkene vil ha som mål å få økt omsetning og bedre inntjening. Kommunens mål må sees i tre hovedløp; A: Mer effektiv og målrettet ressursbruk av egne midler. B: Samfunnsrollen – en bedre tilrettelegger for næringsliv og befolkning. C: Mer kortreist (klima) og aktiv fritid for befolkningen (helse).

Som grunnlag for byområdeplanen uttrykte kommunen følgende mål og overordnede grep for utvikling av byområdet

«Mål:

  1. Styrke sentrums attraktivitet
  2. Styrke sentrum som sosial arena
  3. Legge til rette for økt aktivitet
  4. Bidra til økt mangfold
  5. Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre planlegging og utvikling av byen.»

FNF har uttrykt følgende målsetting på vegne av næringslivet og vil fungere som en overordnet ramme for en sentrumsleder:

Fredrikstad sentrum og byområdet sin konkurransekraft som møteplass, arbeidsplass, handelssted, bosted og arena for kulturell utfoldelse må styrkes for å møte nye generasjoners krav til attraktive byer.

Prioritering og hensiktsmessig organisering må til for å sikre at tiltaket skal få virkning. Måloppnåelse for sentrumsleder må fokusere på økt bruk av byen fra innbyggere og besøkende (besøksnæringene). Trafikktellesystem bør derfor etableres. I tillegg bør andre målinger kunne danne grunnlag for å måle økt bruk av sentrum.

Eksempler på slike målinger:

  • Sykkeltellinger i sentrum
  • Nærhet og tilgjengelighet: Måle arbeidsplassutviklingen og økning i antall fastboende
  • Reiseliv: antall besøkende til Fredrikstad, samt overnattingsdøgn
  • Måle resultat av aktiviteter og arrangementer»

 

«Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vi må derfor stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad for offentlige og private aktører og vise fram byen som en attraktiv destinasjon.

1.1 Utfordringen

Å skape tilstrekkelig antall arbeidsplasser til en stadig økende befolkning beskrives som kommunens hovedutfordring i ”Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017”. Gapet mellom antall arbeidsplasser vs. det økende innbyggertallet må tettes for å få en bærekraftig kommune.

Kapitalkreftene konsentrerer seg om de fire største regionene, og Fredrikstad er ikke på kapitalkreftenes radar. Andre byer og regioner er i full gang med å posisjonere seg mot sentrale aktører som bidrar til samfunnsutvikling og arbeidsplassutvikling. Fredrikstad taper i tillegg kampen om de offentlige arbeidsplassene, som for eksempel utflytting av Sykehuset Østfold og Skatt Øst.

1.2 Muligheten

Omdømmearbeid og strategisk kommunikasjon av Fredrikstads fortrinn må til for å synliggjøre potensiale for bedriftsetablering og arbeidsplassutvikling i Fredrikstad. Tilsvarende gjelder for å styrke Fredrikstads posisjon som utdanningsby. Et omdømme- og kommunikasjonsprogram er ett av fire prioriterte satsingsområder som skal øke bedriftsattraktiviteten jmf. punkt 5.1 i kommunedelplanen, og følgende tiltak iverksettes som et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og næringslivet: ”Iverksette et langsiktig omdømme- og kommunikasjonsprogram (markedsføring) slik Drammen og andre store norske byer har gjort med suksess.”

Fredrikstad Næringsforening har på sin side vedtatt å prioritere arbeid med omdømme som ett av fire områder for å skape en attraktiv region, og har nedfelt prioriteringen i foreningens strategisk plan.

Dermed er det bred oppslutning om et felles prosjekt knyttet til omdømme og strategisk kommunikasjon som har til hensikt å utvikle næringsdestinasjon Fredrikstad.

Etter nærmere avtale mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening av igangsettes et omdømme- og kommunikasjonsprogram.

1.3 Formål og resultat

Formålet med et omdømme- og kommunikasjonsprogram er å fremme kommunens kvaliteter som samfunn og næringsdestinasjon. Programmet skal understøtte strategisk posisjonering av Fredrikstad for offentlige og private beslutningstakere.»

 

Lukk