Ett år gått, et godt skritt videre

Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

Ett år gått, et godt skritt videre

– I næringsforeningens andre driftsår har igangsetting av prosesser innenfor våre fire innsatsområder stått på agendaen. I første driftsår ble arbeidsplassutvikling, transportsystem, urbanitet og omdømme valgt ut som fire prioriterte overskrifter for næringsforeningens aktivitet, etter nært samarbeid med Telemarksforsking som forsker på attraktivitet, sier daglig leder Kjell Arne Græsdal. I 2015 vil det spesielt handle om å få i gang en sentrumsleder, og å starte et større markedsførings- og omdømmeprosjekt for Fredrikstad.

Erkjennelsen

Analysearbeidet den nyetablerte næringsforeningen gjorde, viste at mangel på arbeidsplasser er regionens hovedutfordring. Arbeidsplassutvikling ble dermed et tema næringsforeningen måtte få på dagsorden.

– Erkjennelse av at mangel på arbeidsplasser er kommunens hovedutfordring, er en av våre viktigste seiere. Vi opplever at politikere og den kommunale administrasjonen har erkjent utfordringen, sier Græsdal.

Gjennom erfaringer fra første driftsår, ble det tydelig at Fredrikstad ikke er synlig på radaren for utenbys kapital som vurderer nye destinasjoner for bedriftsetablering. En erkjennelse av at byen må bli synlige på den nasjonale radaren har også fått fotfeste.

– Andre byer og regioner er i ferd med å posisjonere seg mot sentrale aktører som bidrar til samfunnsutvikling og arbeidsplassutvikling. Nå som denne utfordringen er akseptert, må også vi i gang med tiltak, sier Græsdal.

Prosessene i 2014

Fredrikstad kommunes næringsplan krevde mye involvering fra næringsforeningen i 2014. Næringsforeningen har også bistått utviklingsaktiviteter som Byarena, Nautilus og Fredrikstad Seafood. To ganger i løpet av 2014 har Græsdal fått innpass hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Utbedring av et sårbart transportsystem i Nedre Glomma er viktig for næringslivet, og vi har tatt en pådriverrolle knyttet Bypakke Nedre Glomma som ikke tåler flere forsinkelser, sier Græsdal.

Justering av Byområdeplanen og parkeringsbestemmelser samt bereding av grunnen for å ansette en sentrumsleder på heltid, er prosesser næringsforeningen følger tett på for å styrke byens urbanitet, og disse prosessene pågår parallelt med aktiviteter som for eksempel Bylørdager og utgivelse av magasinet Fredrikstad Sentrum.

– Vår region skal bli attraktiv som næringsdestinasjon. Vi trenger enda flere bedriftsetableringer. I dag er vi under radaren når bedrifter utenfor vårt distrikt vurderer lokasjon, derfor blir et markedsførings- og omdømmeprosjekt viktig i 2015. Dette har vi jobbet mye for å få til i 2014, og er glade for at startskuddet for organisering og konkretisering av dette viktige prosjektet går i 2015, sier Græsdal.

Les også: Møteplassene i 2014

Lukk