Fortetting må til for å nå FNs klimamål

Kjell Arne Græsdal og Fredrikstad Næringsforening setter seg inn i kommunale og fylkeskommunale planer når disse rulleres. Å se til at næringsforeningens medlemmers interesser blir ivaretatt

Fortetting må til for å nå FNs klimamål

Kommuneplanens arealdel skal nå rulleres. Fremtiden skal skapes, og det er viktig at vi er med i denne prosessen, både for å sikre medlemmenes interesser – samt ivareta helheten i planene, sier leder av Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal.

Har vi tilstrekkelig med næringsarealer, og er utnyttelsen av disse er gode nok? Hvilke virkemidler har vi for å stimulere til riktig virksomhet på rett plass? Dette er en stor og viktig prosess, ikke minst for grunneiere, som skal få verdsatt sin grunn.

At kommuneplanens arealdel skal rulleres, ble vedtatt gjennom kommunens planstrategi 2016-2019. Hensikten er å tydeliggjøre og videreutvikle den som et styringsdokument for fremtidig arealforvaltning i tråd med vedtatt politikk. Alle planer skal gjennomgås, bl.a. skal det kartlegges om vi har tilstrekkelig med næringsarealer, og om utnyttelsen av disse er gode nok. Hvilke virkemidler vi har for å stimulere til riktig virksomhet på rett plass er også noe som er viktig å se på. Dette er en stor og viktig prosess, ikke minst for grunneiere, som skal få verdsatt sin grunn.

Nullvekst i personbiltrafikken krever endring

Mange har trodd at det er næringsforeningen som vil ha en fortetting av Fredrikstad. Dette er en myte, på lik linje med tidligere myter: at det ikke fantes parkeringsplasser – eller folk – i byen. Vi har nok parkeringsplasser og byen er full av folk. Det er klimaløftet og målene i Parisavtalen som ligger til grunn for fortetningsbehovet. Nullvekst i personbiltrafikken er både et nasjonalt og et internasjonalt mål. Transport er den største kilden til klimagassutslipp og utgjør hele 40%. Lavthengende gevinst får vi ved å redusere antall bilreiser som er kortere enn 7-10 km, og heller gå, bruke sykkel eller kollektiv transport på korte turer.
Transporten må derfor reduseres. Dette får også konsekvenser for arealbruken.
– Klimamålene vil kreve store endringer når det gjelder forbruk av varer og tjenester, transport, bolig og mat, påpeker Græsdal. – Fortetting i byene er noe som foregår over hele Europa. I fremtiden skal vi ikke kjøre mer bil enn vi gjør i dag. Det er fasiten, og så blir det opp til oss hvordan vi vil skape endring.

– Viktig å se helheten!

Fredrikstad Næringsforening setter seg alltid godt inn i alle kommunale og fylkeskommunale planer når disse rulleres. Å se til at næringsforeningens medlemmers interesser blir ivaretatt, samt sikre en helhet i planverket, er noe foreningen har et stort fokus på. Det ligger mange rapporter med anbefalinger knyttet til fortetting til grunn for bestemmelser og retningslinjer i arealplanen. Staten, regionale myndigheter og kommuneplanen setter føringene.
– Har vi tilstrekkelig med næringsarealer? Er det god nok utnyttelse av dem vi har, og hvilke virkemidler har vi for å stimulere til vekst, er noe av det vi spør om. I gjennomgangen av planene for rulleringen har vi sett at detaljgraden i retningslinjer og planbestemmelser i fylkesplanens arealstrategi er svært høy. Hvis man ikke får denne detaljgraden ned, bør man ikke la dette være en del av plan og bygningsloven. Da stopper det opp i kommunene, og dette går igjen ut over bedriftenes forretningsmuligheter, sier Græsdal.
– Det er mange ulike interesser. Vi må tenke helhet, og påvirke når vi ser nødvendigheten av dette. Når planene så er vedtatt, stiller vi oss bak dem. Da må vi selge de bærene vi har, fastslår han.

Fortetting må baseres på kunnskap og kvalitet

Næringsforeningen er svært opptatt av at næringslivet kommer seg ut på veiene, og ser med bekymring på at kostnadene ved å bygge vei ofte er så store at veiprosjekter stagnerer.
– Når vi bygger og bor tettere, beveger vi oss på en annen måte. Kunnskap deles også bedre og lettere i tette byer, sier Græsdal, og påpeker at det er høykompetente arbeidsplasser som skal finansiere velferden vår, og det er i byene at slike arbeidsplasser har størst vekst.
– Når vi har svikt i oljeinntektene trenger vi å sette inn kompetansen for å bygge smarte og velfungerende byer. Da må vi gå for en mer metodisk utbygging enn før. Da blir fortetningsstrategien viktig. Når vi legger alle typer kartverk opp på hverandre, ser vi lettere hvor vi kan slippe opp og hvor vi holde igjen.

– Fortetting er noe vi må forholde oss til allerede nå, om vi vil eller ikke. Fredrikstad er i ferd med å bli en stor by, og vi må tilnærme oss fortetting på en mer finmasket måte enn tidligere, nettopp å for sikre helheten, avslutter Kjell Arne Græsdal.

 

Lukk