Styret fortsetter, sikter mot pallplass

Styret f.v: Jostein Lunde (Jøtul)

Styret fortsetter, sikter mot pallplass

Hele styret i Fredrikstad Næringsforening ønsket gjenvalg. Næringsutvikling i Fredrikstad er interessant for tiden.
– Fredrikstad Næringsforening har satt arbeidsplassutvikling på dagsorden, sa styreleder Trond Delbekk på generalforsamlingen. Få snakket om behovet for vekst i antall arbeidsplasser for to år siden, nå mener Delbekk at tema heldigvis er på agendaen hos mange.

– Vi må satse mer på næringsutvikling enn hva vi har gjort, sa Delbekk. Kommunens inntekter må øke. Delbekk gikk gjennom status for næringsforeningen fire prioriterte arbeidsområder:

 1. Arbeidsplassutvikling
 2. Transportsystem
 3. Urbanitet
 4. Omdømme

Og målet står like støtt videre i det langsiktige arbeidet næringsforeningen har satt i gang, nemlig at Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive byene / næringsdestinasjonene i Oslofjorden. Enda bedre samhandling, gjennomføring av et omdømmeprosjekt, ansettelse av en sentrumsleder samt å fortsette å utfordre politikere og kommuneadministrasjonen til å satse på næringsutvikling, står sentralt for næringsforeningen på vei inn i sitt 3. år.

Styret f.v: Jostein Lunde (Jøtul), Trond Delbekk (Værste), Jan Ivar Ruud (Unger fabrikker), Marianne Gran Andersen (Engelsviken Canning), Kristian Fr. Kristiansen (Boomerang), Hans Petter Hovelsen (HP Hovelsen Bygg-Entreprenør) og Karsten F. Hansen (Brynild Gruppen).

Styret f.v: Jostein Lunde (Jøtul), Trond Delbekk (Værste), Jan Ivar Ruud (Unger fabrikker), Marianne Gran Andersen (Engelsviken Canning), Kristian Fr. Kristiansen (Boomerang), Hans Petter Hovelsen (HP Hovelsen Bygg-Entreprenør) og Karsten F. Hansen (Brynild Gruppen).

Næringslivet på rett vei – innlegg fra styret i Fredrikstad Næringsforening

«Næringslivet på rett vei Fredrikstad Næringsforening ble etablert for 2 år tilbake gjennom fusjon av 5 ulike næringsforeninger. I 2013 var fokuset å etablere en struktur med 1 styre, 4 faggrupper og 2 ressursgrupper samt meisle ut en strategisk plan for å styrke næringsutviklingen. 2014 har vært et hektisk og godt år for næringsforeningen hvor fokuset har vært;

 • 39 møter for medlemsbedriftene med fokus på nettverk, næringsutvikling, by- og sentrumsutvikling, infrastrukturforbedring mv.
 • samle næringslivet ved å øke antall medlemsbedrifter med 88 til 494 medlemmer.
 • utarbeide og dele vår næringspolitiske plattform for perioden 2014-2019 med alle politiske miljøer for å sikre at politikerne i sterkere grad setter nærings- og inntektsutvikling for Fredrikstad på agendaen, og ikke bare fokuserer på fordeling.
 • deltatt tungt med 30 tillitsvalgte i god samhandling med kommunen om utarbeidelse av en næringsplan for næringsdestinasjon Fredrikstad for perioden 2014-2017.

Fredrikstad Næringsforening satte som mål at Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive byene/næringsdestinasjonene rundt Oslofjorden. Dette fordi byer og regioner i stadig sterkere grad nå konkurrerer om å tiltrekke seg innbyggere, kunnskap og bedrifter. Konkurransen går om å øke kommunenes inntekter så det blir mer til samfunns- og tjenesteutvikling. Skatteinngangen i Fredrikstad er dessverre klart lavere enn landssnittet, så kommunen er nødt til å investere i nærings- og byutvikling for å øke inntekter – ellers vil vi bli sittende i det uføret å ha mindre til tjenester for innbyggerne.

Hva gjør en region attraktiv? Vi la til grunn forskningsresultater for attraktivitet da vi valgte ut fire strategiske prioriterte arbeidsområder for langsiktig verdiskapning:

 1. Arbeidsplassutvikling: Fredrikstad har over lang tid skapt færre arbeidsplasser enn befolkningsutviklingen, og den negative relative utviklingen må brytes.
 2. Transportsystem: Veier i/til/fra Fredrikstad må styrkes ved store investeringer.
 3. Urbanitet: Byområdets konkurransekraft skal styrkes. Fredrikstad konkurrerer med byer som ligger direkte til handelsveiene E6/E18, og må derfor utvikle andre egenskaper for at næringslivet skal finne byen attraktiv.
 4. Omdømme: Fredrikstads mange fortrinn må markedsføres i og utenfor regionen.

Arbeidsplassutvikling. Selv om alle vet at arbeid skaper velferd og gode samfunn, har det ikke blitt investert nok fra kommunen i forhold til den utfordringen som Fredrikstad har hatt gjennom mange år med synkende arbeidsdeltagelse. Kommunen konkurrerer med andre kommuner om å være de beste tilretteleggerne – og de har alt å vinne på å få flest mulig i arbeid for å få økt skatteinngang og lavere sosiale kostnader. Forskning fra Telemarksforskning viser at der hvor næringslivet og kommunen samarbeider best lykkes samfunnene best. Vi er derfor takknemlige for at ordfører og rådmann deltar som observatører i vårt styre, og er like engasjerte som oss for næringsutvikling. Samarbeidet ble manifestert gjennom enstemmig tilslutning fra alle politiske partier til ny næringsplan. Fredrikstad Næringsforening arbeider bredt og har bistått i utviklings- og lokaliseringsprosjekter for å sikre positiv arbeidsplassutvikling. Fredrikstad har de siste årene hatt fremgang i Nærings NM, men vi må bli like attraktive som for bosted.

Transportsystem. Næringsforeningen har lenge hatt rolle som pådriver for Bypakke Nedre Glomma, og har plass i referansegruppen. Vi arbeider hardt for å fremskynde ny bro over Glomma. Likeså har vi krevd at RV110 mot Råde utbedres parallelt med at vi får utbygget ny 4-felts FV109 til Sarpsborg og E6. I 2014 har vi deltatt i to møter med samferdselsministeren for å fremme våre synspunkter. Parkering er ett område som påvirker transportmønsteret og klima, samtidig som det innvirker på handel og bruk av byen. Næringsforeningen vil derfor fortsette å utfordre kommunen for å finne balansen.

Urbanitet. I Norge som hele verden strømmer folk mot byene. Fredrikstad må henge med i konkurransen med andre byregioner. Vi har bl.a. prioritert å opprette en stilling som sentrumsleder, og vi har fått kommunen med på laget. Målet er at Fredrikstad sentrum og byområdet som møteplass, arbeidsplass, handelssted, bosted og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes for å møte nye generasjoners krav til attraktive og urbane byer. Ellers finner de andre plasser å bo.

Omdømme. Byens fortrinn som næringsdestinasjon må analyseres, bevisstgjøres, forbedres og kommuniseres for å synliggjøre potensiale for bedriftsetableringer i Fredrikstad. Vi er fornøyde med at vi har fått på plass finansiering fra kommunen og forutsetter bidrag fra private aktører til et langsiktig prosjekt. Drammen er inne i sitt 9. år med stor suksess. Vi skal fremme en strategisk posisjonering av Fredrikstad og vise at vi har attraktive lokasjoner, mye kunnskap og tilgjengelig arbeidskraft. Fredrikstad må fremmes som en godt sted å drive næring, et godt sted å jobbe og et godt sted å bo.»

Trond Delbekk, Værste, leder
Jostein Lunde, Jøtul, nestleder
Jan Ivar Ruud, Unger Fabrikker
Marianne Gran Andersen, Engelsviken Canning
Kristian F. Kristiansen, Boomerang
Hans Petter Hovelsen, H.P. Bygg-Entreprenør
Karsten F. Hansen, Brynild Gruppen

Lukk