Attraktiv region for eksisterende og ny næring – hva skal til?

Atle Ottesen

Attraktiv region for eksisterende og ny næring – hva skal til?

Norge trenger flere arbeidsplasser. I følge administrerende direktør i NHO trenger vi 250.000 nye arbeidsplasser frem til 2030. For Fredrikstad betyr det et behov for mellom 175-250 nye arbeidsplasser årlig. Dette er vår utfordring. Hvordan skaper vi disse, og hvordan gjør vi oss attraktive for næringslivet?

Hvordan styrke konkurranseevnen

Nærings- og fiskeridepartementets Prosess21 har utredet hvordan Norges konkurranseevne kan styrkes for å trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser i industrien. Daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal tok del i arbeidet;

– Gjennom en prosess med industriaktører anbefales blant annet en nasjonal strategi for klargjøring av industriområder, inkludert infrastruktur og kompetansetilgang med internasjonale konkurransefortrinn. Videre er det viktig med sikring av fornybar kraftforsyning til konkurransedyktige priser, et tett samarbeid med EU der Norge har spesielt gode muligheter for verdiskapning, som batteri, hydrogen, ikke-jernholdig produksjon og CCUS, forklarte Græsdal på morgenmøtet 2. september.

Han poengterte videre at Norges fortrinn når det gjelder trepartssamarbeid, kompetansen til norske fagmiljø, samt industriparker, klynger og FoU-miljø må videreutvikles og kommuniseres.

Alle må samarbeide

All utvikling og innovasjon er avhengig av samarbeid. Ikke minst mellom kommune, fylke og på nasjonalt nivå. I følge Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring (SP) i Viken fylkeskommune, besitter Viken noen av Norges viktigste arbeidsplasser.

– Kompetanseheving utgjør to tredjedeler av fylkeskommunens næringsbudsjett. Det er viktig å lage en regional plan for næring som gavner samfunnet som helhet. På tvers av næringene og som et samarbeid i Søndre Viken. Her må alle være med; fylkeskommune, kommune, bransjeforeninger med fler. Med fokus på det grønne skiftet, bærekraft, næringsutvikling, sirkulærøkonomi og kompetanse.

Arealplan vedtatt og påbegynt

Atle Ottesen, leder i planutvalget i Fredrikstad kommune kunne fortelle at selve styringsverktøyet for byens utvikling de neste årene, endelig er i mål (med noen få unntak). For å sikre at det ikke skal ta like mange år før neste plan gjennomføres, har de allerede begynt med planlegging av neste rullering.

– Vi ønsker å være en forutsigbar støttespiller for næringslivet og de som ønsker å investere i Fredrikstad. Sirkulærøkonomi og økt trafikk over Borg Havn har skapt et behov for nye områder for næring, som Tofteberg, gamle Europris, Åsgårdfjellet, Gressvik og en fortetning på Øra. Samtidig er områdene langs elva i endring med både bolig- og næringsbygg, og store byutviklingsområder. En ny bydel reises på FMV Vest, med boliger, næring og infrastruktur som gjør dette til et godt område å både bo og jobbe i. Det åpnes for betydelig vekst i antall boliger i alle deler av Fredrikstad kommune.

Antall boliger bygd spiller inn på attraktivitet. Jo flere boliger, jo mer attraktivt.

Ambisiøse bedrifter

For å skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og synliggjøre den eksisterende kompetansen har Fredrikstad Næringsforening initiert prosjektet “Ambisiøse bedrifter”, med støtte fra Fredrikstad kommune og Partnerskap for Næringsutvikling.

– Dette er et prosjekt for hele Østfold-regionen. Vi ønsker å øke ambisjonsnivået i bedriftsledelsen og skape mer bærekraftig vekst. Det skal være et nettverk av bedrifter med ønske om vekst, enten det er omsetning, arbeidsplasser eller annet. Her håper vi på bred deltagelse, og mange er allerede i gang, avsluttet Græsdal.

 

Lukk