Når hvert minutt koster

Georg Bjørnson leder infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening

Når hvert minutt koster

– Effektiv nyttetransport kommer næringslivet, forbrukeren og innbyggerne til gode, sier Georg Bjørnson. Han leder Infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening. Bjørnson er utålmodig, og Infrastrukturgruppen jobber for å korte ned tida for å få prosjekter i gang. Hvert minutt på veien blir utgifter som noen må dekke.

Argumentene for bedret transportsystem er mange, fra sikkerhet, miljøgevinster og tidsbesparelser til kostnader for bedrifter som konkurrerer også på et internasjonalt marked. Bypakke Nedre Glomma, som innebærer prosjekter som skal utbedre transportsystemet, er blant Infrastrukturgruppens viktigste saker akkurat nå. Det gjelder å utnytte bompengefinansieringen slik at vi får mest mulig vei for pengene. Gruppen jobber for at et stortingsvedtak skal fattes i 2014 slik at prosjektene kommer i gang. Første prosjekt er rv. 110, med firefeltsvei på strekningen Simo-Ørebekk.

Ny bro over Glomma

– Én bro over Glomma i Fredrikstad er ikke nok, sier Bjørnson. Minst to broer må til for å sikre fremkommelighet og sikkerhet. Som økonomisjef på Jøtul vet han hva bedre veikapasitet kan gi. Kråkerøybedriftens innleide transportører og deres 320 ansatte kommer seg merkbart hurtigere til og fra bedriften etter at ny bro til øya åpnet for tre år siden.

I Bypakke Nedre Glomma står ny bro over Glomma for langt nede på prioriteringslisten, mens tiltaket oppleves som et av de viktigste for næringslivet.

– Veisystemet slik det er i dag er veldig sårbart. Et uhell på Fredrikstadbroa forplanter seg helt til Sarpsborg. Derfor trenger vi en ny bro raskt, sier Bjørnson. Han mener videre det er bra at Nedre Glomma sees på i sin helhet.

Gode forbindelser beholder og rekrutterer bedrifter

Borg Havn er en stamnett havn Kystverket satser på. Trafikken til og fra havna er stor, og den forventes å øke. Sjøveien er dessuten miljøbesparende. Når tungtransporten kan kjøre jevnt og trutt uten å måtte redusere hastigheten i rundkjøringer, gir lastebilene fra seg betydelig mindre utslipp fordi de slipper ny akselerasjon. I dag er forbindelsen fra/til havna mot E6 preget av mange unødvendige stopp langs tettbebygde rv. 111. Ny bro over Glomma og utbedring til firefeltsvei på rv. 109 vil bidra til bedre kår for trafikken til og fra havna.

– Forbindelsen til E6 må fungere godt for å beholde eksisterende virksomheter, og for at byen skal tiltrekke seg nytt næringsliv. Kø i trafikken er argument for at virksomheter ikke etablerer seg her, sier Bjørnson. «Just in time»-prinsippet gjelder, det vil si at få ønsker varer på lager, men heller varene levert rett fra lastebil og til butikk. Men transporten koster per time, og da er det viktig at bilene kommer effektivt fram.

– Det samme gjelder for privatpersoner som har bestilt en tjeneste, sier Bjørnson. Jo lengre tid elektrikeren bruker i trafikken, desto høyere blir regningen for bestiller. Ansattes tidsbruk mellom hjem og arbeid, ofte via barnehage/SFO og senere fritidsaktiviteter, er også et viktig element i Nedre Glommas attraktivitet.

Spent på fremtidig veifinansiering

Infrastrukturgruppen støtter bompengefinansiering av veiprosjektene som er planlagt i Bypakken. Uten bompenger blir det ingen vei, det er slik veiprosjekter finansieres i Norge i dag.

– Det skal ikke så mange minutter til i kø før bompengeutgiften er innbetalt. Bompenger er måten vi får ny vei på i dag, men jeg er spent på hva regjeringen gjør med tanke på fremtidig veifinansiering, som er til utredning, og hvordan det kan få innvirkning på vårt prosjekt, sier Bjørnson. Det viktigste nå er imidlertid å få Stortingets godkjennelse på Bypakke Nedre Glomma slik at veiprosjektene kan settes i gang.

Hvert minutt teller.

 

Fakta om Infrastrukturgruppen

Infrastrukturgruppen er en ressursgruppe for administrasjonen i Fredrikstad Næringsforening. Gruppen påpeker fremkommelighet og sårbarhet i transportsystemet slik at argumenter fra næringslivet kommer fram i sakene administrasjonen arbeider med. Næringsforeningen fungerer som høringsinstans inn mot kommunens planer og nasjonale planer, og er pådriver for politiske beslutninger knyttet til veisystemet i Fredrikstad.

I Infrastrukturgruppen per 14.08.14, deltar: Georg Bjørnson (leder/Jøtul), Espen Nøklebye Evensen (NHO Østfold), Hans Petter Olsen (Jackon), Jan Ivar Ruud (Unger), Per Oskarson (Borg Buss), Roar Johansen (Borg Havn), Tore Lundestad (Borg Havn), Terje Holmskau (Bring), Øivind Kvammen (Værste), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Marianne Møgster (Fredrikstad Næringsforening).

Fredrikstad Næringsforenings 4 prioriterte områder

1. Arbeidsplassutvikling – Den negative relative utviklingen skal brytes
2. Transportsystem – Transportsystemet på vei skal styrkes vesentlig
3. Urbanitet – Byområdets konkurransekraft skal styrkes for å kunne konkurrere på nye krav til attraktive byer
4. Omdømme – Markedsføre regionen regionalt og nasjonalt

Mer om prioriteringene

 

Lukk