Samarbeid om kunnskapsløft innen sirkulær økonomi

Samarbeid om kunnskapsløft innen sirkulær økonomi

Manglende kompetanse er kritisk barriere for å få til nødvendig omstilling til en sirkulær økonomi, i henhold til nasjonal strategi for grønn, sirkulær økonomi.

Vi trenger mer kompetanse om sirkulær økonomi – innenfor alle sektorer. Et bredt utvalg av utdanningsaktører og bedrifter i Fredrikstad deltok nylig på workshop for å diskutere hvordan vi kan løfte oss på området.

Sirkulær økonomi er nødvendig for å nå klima-, miljø- og bærekraftsmål. Den nasjonale strategien viser potensialet for verdiskaping i et mer sirkulært, norsk næringsliv.

Tirsdag 29.mars arrangerte Fredrikstad Næringsforening, i samarbeid med Kompetanseforum Østfold, innspillsmøte om kunnskapsløft innen sirkulær økonomi.

– Formålet med samlingen er å bygge felles forståelse for behov og muligheter for kompetansebygging innen sirkulær økonomi. Innspillene blir også startskuddet for flere mulige samarbeidstiltak for å sikre at fremtidens kompetansebehov i Østfold blir møtt, forklarte Hege Bongard i Næringsforeningen. Hun leder forprosjektet «Sirkulær økonomi – et kunnskapsløft fra utdanning til bedrift».

Hva kan din virksomhet bidra med?

Formålet med workshopen var også å få samlet utdanning og næring ved samme bord for å mobilisere til samarbeid på tvers.

– Det holder ikke å endre undervisningsplaner, vi bør også finne nye måter å organisere oss og samhandle på – og dette er en god start. Vi må stå sammen om å løse morgendagens samfunnsutfordringer. Gjennom å etablere samarbeid mellom aktørene vil vi kunne jobbe mer målrettet for å lukke kunnskapsgapet, fortsatte Bongard.

– Tettere samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv i Østfold står sentralt i utviklingen av et bærekraftig lokalsamfunn, der relevant og oppdatert kunnskap er nøkkelen for å lykkes, utdypet fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

Etter planen skal forprosjektet være forberedelser til en pilot i Fredrikstad, som skal kartlegge og teste ulike metoder for kompetanseløft og koblinger mellom skole og næringsliv – rett og slett hele kompetansekjeden.

– I denne fasen er det snakk om identifisering av behov, kartlegging av muligheter, at deltakerne deler erfaringer og lærer av hverandre, forklarte Elena Rosnes, leder for Kompetanseforum Østfold.

En vei å gå på sirkulærøkonomi

I korte trekk handler sirkulær økonomi om å beholde eller øke produktivitet, uten å øke innsatsfaktorene og samtidig redusere avtrykket på miljøet – En nøkkelrolle i det grønne skifte.

Innspillene fra aktørene viser at blant annet sirkulære forretningsmodeller, måling av sirkularitet, sirkulære anskaffelser og leverandørkjedesamarbeid er på vei til å få en tydeligere plass på agendaen, men at vi fortsatt har en vei å gå.

– Vår tolkning er at det er en stor grad av umodenhet der ute, det er mye å gå på når det gjelder kompetanse om bærekraftsarbeid. For å skape bevissthet og prioritet rundt bærekraft vil også kravene til rapportering øke i årene som kommer, kunne Klaus Hansen fra BDO fortelle.

– Skal vi lykkes er vi avhengig av at utdanning kobles på i større grad. Uten økt og relevant kompetanse på feltet vil vi ikke få det til, avsluttet Jacobsen.

Her kan du lese mer om prosjektet “Sirkulærøkonomi – kunnskapsløft fra utdanning til bedrift”

 

 

Lukk