FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING

Årsberetning 2021

Fredrikstad Næringsforening

Bare gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil

Også 2021 ble et aktivt år i nettverket Fredrikstad Næringsforening. Saker innenfor alle våre 4 innsatsområder er jobbet med, og medlemsmøter ble digitale men likevel gjennomført. Et annerledes år for noen og enhver, men formålet og arbeidet vårt har ligget fast: Vi er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Bla deg gjennom årsrapporten, så ser du hovedaktivitetene våre i 2021.

Takk til alle medlemmer og øvrige partnere for samarbeidet!

Vennlig hilsen styret i Fredrikstad Næringsforening 2021,

Tore Lundestad, styreleder (havnedirektør Borg Havn IKS)
Terese Troy Prebensen, nestleder (direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus)
Armand Åsheim (regiondirektør, Multiconsult)
Bernt Sørlie (styreleder, Sørlie Næringseiendom)
Lillian Ovell (regionssjef, Cowi)
Stian Sollie (daglig leder, Lasse Holst AS)
Linda Arvesen (partner, PwC)

Vara til styret:
Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp, Frevar)
Steinar Frølandshagen (regionsdirektør, Obos) 

Innholdsfortegnelse

Visjon og innsatsområder

Rolle

Fredrikstad Næringsforening (FNF) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringsbjbnmnblivets utviklingsmuligheter i regionen.

Visjon

Næringslivet skal fremstå som et kraftsentrum i Viken, hvor Nedre Glomma blir det mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Formål

FNF skal arbeide for økt næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glommaregionen gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

FNF skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og iverksette aktiviteter som fremmer vekst, gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Verdier
Handlekraft

FNF skal være aktiv og oppfølgende med vilje til å finne løsninger

Entusiasme

FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og engasjert tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter

Troverdighet

FNF skal fremstå som seriøs og tillitsvekkende ved å drive virksomheten basert på tilgjengelig kunnskap og fakta og vise utholdenhet i saker som er viktig for medlemmene.

Regionens ståsted

Fredrikstad Næringsforening har i sin strategiske plan tatt utgangspunkt i regionens ståsted og lagt opp til en vekststrategi. I årsberetningen vil styret rapportere på næringsforeningens mål og gjennomførte aktiviteter. FNF har valgt å benytte Telemarksforsking sin attraktivitetspyramide til oppbygging av strategisk plan og valg av innsatsområder.

Befolkning

Fredrikstad har i mange år hatt god befolkningsvekst og generelt god tilgang på arbeidskraft.

Antall innbyggere endte i 2021 på 83.892 innbyggere, mot 82.936 ved inngangen til året.

Befolkningsveksten (956 flere innbyggere) har økt i 2021 mot 2020. Dette har sammenheng med for lite boligbygging, mindre innvandring og færre fødte barn.

Næringsliv

Den negative arbeidsplassutviklingen synes å ha flatet ut, og i 2021 nådde vi målet om en høyere arbeidsplassvekst enn befolkningsvekst. Dessverre er mye av forklaringen internflytting i regionen.

Bedriftene er samarbeidsorientert, og FNF har en sentral rolle som pådriver for samarbeidet slik at vi kan oppnå synergier gjennom dette.

Bedrifter har blitt truffet av Covid-19 på ulike måter, det har for eksempel handlet om varetilgang og krevende bemanningslogistikk. Bedrifters evne til kontinuerlig omstilling har vært imponerende hos alt fra industri til tjenesteytende næring.
Vi ser at restaurantnæringen og reiselivsnæringen har klart seg bedre enn mange andre destinasjoner. Vårt inntrykk er at kompensasjonsordningene har truffet besøksnæringen godt, og de fleste har derfor kommet seg gjennom pandemien.

På slutten av året steg energiprisene og husholdningene fikk kompensasjon. Bedriftene har ikke fått tilsvarende og vi må forvente at bedriftene må ta igjen kostnadsøkningene i form av høyere priser i løpet av 2022.
Koronapandemien har hatt innvirkning på FNF i 2021, hvor vi har blitt utfordret på egen drift, samtidig som vi ble mer bundet i å bistå i utforming av både regulerende og avhjelpende tiltak fra det offentlige.

I 2021 hadde Fredrikstad den klart beste veksten i antall arbeidsplasser i næringslivet av sammenlikningskommunene i følge Telemarksforsking. Det flere arbeidsplasser i privat sektor som er hovedårsaken til bedringen.

Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i Fredrikstad.

No Data Found

Nasjonalt og internasjonalt

Stortinget har fortsatt med omfattende kompensasjonsordninger gjennom 2021, men vi så en annen profil etter regjeringsskiftet. FNF har deltatt aktivt i å spisse de lokale ordningene slik at de utgjør en forskjell for de mest rammede. Vi opplever at bedriftene i Fredrikstad har kommet godt ut av Pandemien og samarbeidet med kommunen har vært veldig godt.

Region

Diskusjon om videreføringen av Viken fylkeskommune og  oppsplitting av Statens Vegvesen har gjort det vanskelig å være pådriver for vegutbygging i vårt område. I Viken er det definert en ny region kalt Søndre Viken. Det utgjør Fredrikstad, Halden, Hvaler og Sarpsborg.

Boligbygging

Boligtilbud er viktig for tilflytting og skatteinngang.
Telemarksforsking henter statistikk på ferdigstilte boliger som deles på antall innbyggere.

Kommunen har satt som mål at 60 % av nye boliger skal ligge i byområdet.

I 2020 ble det ferdigstilt 8,8 boliger pr 1000 innbyggere. Det var det høyeste tallet som er registrert. Dessverre falt tallet til 5,5 ferdigstilte boliger pr 1000 innbyggere i 2021.

Det er viktig at boligbyggingen holder seg oppe på et jevnt høyt nivå for å sikre befolkningsveksten også i Fredrikstad og forutsigbare vilkår for utbyggere.

region

Totalt antall ferdigstilte boliger per 1000 innbyggere

Fredrikstad næringsforening

Overordnet mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Attraktivitet består av næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet.

De tre viktigste indikatorene for økt attraktivitet er:

 • Arbeidsplassutvikling – jo mer vekst i antall arbeidsplasser, jo flere flytter til regionen
 • Arbeidsintegrasjon – hvor lett det er å dagpendle til arbeidsreiser utenfor egen kommune
 • Boligbygging – godt boligtilbud gir tilflytting og dermed økt skatteinngang
I 2021 var næringsattraktiviteten positiv og kom på 129. plass, øverst blant våre sammenligningsbyer som figuren under viser.

Næringsattraktivitet for Fredrikstad
(2020-tall):

Tabellen viser Drivkrefter for arbeidsplassvekst i næringslivet og næringsattraktiviteten til Fredrikstad. Kilde: Telemarksforsking

Bostedsattraktivitet 2020:

Fredrikstad kommer på en 92. plass mot 105. i fjor. Trenden er likevel svakt negativ.

Befolkningsvekst dekomponert i fødselsbalanse, forventet nettoflytting, arbeidsplassveksten effekt på nettoflyttingen og bostedsattraktiviteten. Rangert etter bostedsattraktiviteten.

Det blir interessant å se hvordan den høye boligbyggingen i 2020 løfter bostedsattraktiviteten til neste år.

Telemarksforsking utgir ikke lenger en samlet rangering for Attraktivitet, men utfra utregningsmetoden har vi ikke oppnådd vårt overordnede mål i 2020.

Regionalanalyse_3004_3-2-2 (1)

Arbeidsplassutvikling

Gapet mellom innbyggerveksten i yrkesaktiv alder og utviklingen i antall arbeidsplasser skal reduseres.
Utvikling av antall arbeidsplasser i Fredrikstad indeksert slik at nivået i 2000=100, relativt til indeksen for Norge.

Relativ vekst i antall arbeidsplasser i Fredrikstad og sammenlikningsstedene.

I 2021 hadde Fredrikstad den klart beste veksten i antall arbeidsplasser i næringslivet av sammenlikningskommunene i følge Telemarksforsking. Det flere arbeidsplasser i privat sektor som er hovedårsaken til bedringen.

Relativ vekst i antall arbeidsplasser i Fredrikstad og sammenlikningsstedene.

Ambisiøse bedrifter-prosjektet

Overordnet mål:
 1. Skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter
 2. Synliggjøre kompetanse i deltakende bedrifter for å utvikle og dra nytte av dette på tvers i bedriftene

«Ambisiøse bedrifter» er et program for å skape vekst blant regionens bedrifter, finansiert av Viken, Fredrikstad kommune, FNF og deltakerbedriftene, og gjennomført i regi av Fredrikstad Næringsforening. Fokus er på å gjøre deltakerbedriftene i stand til å oppnå lønnsom vekst i omsetning og arbeidsplasser. 

Programmet begynte med en pilot i 2019 hvor det ble arrangert flere fagsamlinger, både på tvers av bransjer og bransjevis (f.eks. regnskap/revisjon/rådgivning). Prosjektet ble styrket i november 2020 gjennom ansettelse av to nye dedikerte ressurspersoner.

Programmet ble så startet opp i februar 2021, med koronatilpasset struktur som måtte innebære mer bruk av Teamsmøter og en-til-en sparring.

Det har vært arrangert 4 større fagseminarer, og FNF har vært i inngrep med eiere, daglig ledere og ledergrupper i totalt 18 deltakerbedrifter og 109 arbeidsmøter hittil. Det har også vært dialog med ytterligere et antall bedrifter i pipeline, samt bedrifter som har valgt å vente, eller takket nei.

Da markedsutfordringene i 2. halvår endret seg som følge av koronapandemien, har bedriftenes fokus endret seg fra tidligere. På tvers av bransjer oppleves det nå stor mangel på kvalifisert personell samt forstyrrelser i vareforsyning. Programmet ble derfor på slutten av året i en periode tilpasses det aktuelle behovet, fra kun å fokusere på «vekst» som sådan til i større grad å inkludere temaer som oppleves som mer tidsrelevante.

Urbanitet

Fredrikstad sentrum og byområdet sin konkurransekraft som arbeidsplass, handelssted, bosted, møteplass og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes for å møte nye generasjoners krav til attraktive byer.

Styrking av byområdets konkurransekraft

I 2021 økte vi finansieringen av sentrumslederstillingen og markedsarbeidet i sentrum med 450 000, ved at flere gårdeiere kom inn i samarbeidet og det ble opprettet flere markedsavtaler med aktører i bysentrum.

FNF hadde stort fokus på tilgjengelighet i sentrum, og jobbet mye for å beholde parkeringsbestemmelsene – noe vi lykkes vi med. Videre er FNF aktive i arbeidet med å tilrettelegge for flere trafikantgrupper i sentrum, blant annet gjennom innspill til gatenett og gatebruksplan og øvrig samarbeid med kommunen. I 2021 ble vi også spurt om å være med i et fireårig forskningsprosjekt om urban transport sammen med blant annet Høyskolen i Molde, Universitet i Malmø, Cicero og Bymiljøetaten i Oslo. I dette prosjektet brukes Fredrikstad som case.

Ved hjelp av restart-midlene etter Covid-19 fra 2021, økte vi fokuset på markedsføringen av Fredrikstad sentrum og lagde både merkevareplattform og kommunikasjonsplan for sentrum.

Kommune og gårdeiersamarbeidet

I 2021 ble tre nye gårdeiere med i kommune- og gårdeiersamarbeidet, og en gikk ut. Kommune- og gårdeiersamarbeidet består nå av følgende åtte gårdeiere:

 • Fredriksborg
 • Ryen eiendom
 • Cityplan
 • Bøckmann eiendom
 • Torvbyen
 • Sørlie Næringseiendom
 • Trosvikstranda utvikling
 • Værste
 • Tre representanter fra Fredrikstad kommune

Det var fire møter i gårdeiersamarbeidet 2021. Sentrumsleder oppdaterer også samarbeidet ukentlig om utviklingen i sentrum.

I 2021 åpnet følgende aktører dørene i  Fredrikstad sentrum:

 • Babababy
 • Huseby kjøkken
 • El mobile
 • Oslo Flaggfabrikk
 • Villa Bruno
 • Harper studio
 • Sprell
 • Timmy Donut
 • Studio Antonio De Moranville
 • Nails for you

Nedlagte konsepter 2021:

 • Moonrise record shop
 • Østfold musikk

Tellere i sentrum

I 2021 viste tellerne over 6,5 millioner besøkende i Fredrikstad sentrum, en vekst på 5 % fra 2020. Januar og februar hadde naturlig nok størst nedgang siden vi sammenlignet mot tiden før pandemien. Resten av året var det vekst, men unntak av en nedgang på 11 % i juli.

Tellesystemet vi bruker er utviklet av IMAS og er basert på wifi-teknologi, det er er 18 noder i indre sentrum og unike besøkende registreres og bevegelsesmønstre fanges opp.

Markedsføring

 • Facebook brukes til å markedsføre arrangementer og til å dele informasjon.
 • Instagram: @fredrikstad_sentrum er vår hovedkanal for markedsføring. Kontoen skal inspirere, engasjere og vise frem mangfoldet i Fredrikstad sentrum. Profilen har 5 400 følgere, en vekst på 54 % fra 1.1.2021. I 2021 ble det publisert 223 innlegg i feed, inkl 21 reels + story. Det ga 1, 7 millioner visninger (eksponeringer). #fredrikstadsentrum har blitt brukt 22600 på Instagram per januar 2022.

Fredrikstad sentrum gavekort

Gavekortet kan brukes i over 100 butikker og restauranter i Fredrikstad sentrum. Det ble solgt 1131 gavekort for totalt 1 573 975 i 2021, det er 400 000 mer enn i 2020.

Tre nettverk driftes

Med nettverk for serveringsnæringen, besøksnæringen og sentrumsgruppen sørger vi for samarbeid og aktiviteter i sentrum. Se mer under «Nettverkene».

Sentrumsleder

Sentrumsleders hovedmål er å få flere til sentrum og sørge for godt grunnlag for å drive kommersiell virksomhet. Dette gjøres gjennom aktivitet i sentrum, markedsføring av sentrum og utvikling av sentrum.

Sentrumsleder for Gamlebyen

I 2020 søkte Gamlebyen handelsforening, Visit Fredrikstad og Hvaler AS og FNF om støtte til en sentrumsleder for Gamlebyen og fikk det. På grunn av koronautbruddet ble oppstart med å definere og klargjøre rollen påbegynt først helt på slutten av året.

Transportsystem

Transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten.

FNF har valgt transportsystem som innsatsområde fordi dette er viktig for bedriftenes vareflyt og det er viktig for arbeidsintegrasjonen – tilgang på arbeidskraft.

2021: Farleden var glemt, Intercity skulle fryses sør for Moss, ingen kommentar til Rygge flyplass, og i bypakke Fase to antydet de at bussfelt fra Dondern til Hafslund kunne komme i siste 6 års periode. I arbeidet med bypakken er dette det bompengeutløsende prosjektet i Sarpsborg.

Næringsforeningen gjennomførte derfor en markedskampanje rettet mot relevante aktører nasjonalt. Det ga oss nødvendig oppmerksomhet.

I 2021 presenterte den borgerlige regjeringen forslag til Nasjonal Transportplan. De foreslo ikke et eneste tiltak i Søndre Viken innen samferdsel de neste 12 årene.
Samferdsel er som stigespillet, har vært et utsagn gamleordføreren har brukt. FNF kjøpte stigespill som avslutningsgave til vår nybakte samferdselsminister. Nå er gamleordføreren plassert på felt 90!

Arbeid med Intercity – Østfoldbanen

Næringsforeningen gjennomførte en litteraturstudie og laget en «optimalisert løsning for Østfoldbanen de neste 30 årene». I dette arbeidet engasjerte vi Cowi for å se på samfunnsnytte av 2 og 4 tog i timen, utredninger som Bane Nor ikke hadde fått i oppdrag enda.

Løsningen viste at det ville være mulig å få 4 tog i timen til Fredrikstad og 4 tog i timen i rush til Sarpsborg, men da uten godstog i denne perioden. I Sarpsborg ble de «enige» om et krav om to tog i timen og støttet ikke forslaget selv om vi påpekte at uten dobbeltspor til Rolvsøy ville det ikke være kapasitet til gods. Bane Nors eksperter anbefaler ikke krysningsspor på lengre strekninger da det gir dårlig regularitet.

Vi fikk godt med oppmerksomhet, og klarte å spille på lag med Bane Nor, fylket og Jernbaneforum Øst. Vi deltok i høringer som Samferdselskomiteen holdt, og holdt innlegg i flere fora. Resultatet ble at Samferdselskomiteen la inn 2,5 mrd i utredningsmidler til Østfoldbanen, og 256 millioner til vedlikeholdsmudring av farleden. Miljødirektorat tillater.swe

Farleden

Høsten 2021 laget FNF en oppstilling av situasjonen for farleden. 30.000 lastebillass med mudringsmasse kommer ned Glomma hvert år. Ny rapport som kom i juni-21 viste at de store fartøyene virvler opp mer mudder enn utslippstillatelsen som Miljødirektorat tillater.swe

Kravet er derfor at det optimaliserte prosjektet som Kystdirektoratet har utredet må fullfinansieres i årene 2023-2025 slik at større og mer moderne skip kan benytte farleden – som går helt til Sarpsborg.

Byvekstavtale og Bypakke fase 2

Belønningsmidler skal avløses av byvekstavtaler og Bypakke fase 2 begynte på slutten av året å få ny bevegelse. Denne gangen vil departementet spille med åpne krav i forhandlingene. Det vil gi et bedre utgangspunkt til å lage bra løsninger innenfor altfor små rammer.

Omdømme

Vi skal styrke Fredrikstads posisjon og omdømme som sted å drive næring.

Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad

Mål:
 • Styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som sted å drive næring
 • Bidra aktivt til å realisere målene i næringsplanen for Fredrikstad, slik at sysselsettingsandelen blir større enn befolkningsveksten
Strategi:
 • Mobilisere kommunen gjennom bevisstgjøring, forbedring og tiltak
 • Mobilisere næringslivet gjennom nettverk og ambassadører, samt bevisstgjøre betydning av ambisjoner og vekst
 • Igangsette et kommunikasjonsprogram

Partnere og eierskap

Ledende bykommuner har strategiske samarbeid/partnerskap hvor næringsliv, politikk, og byråkrati jobber sammen for strategisk næringsutvikling. Partnermøtene består av toppledere i partnerbedriftene, øverste ledelse i Fredrikstad kommune, politiske ledere i Formannskapet samt styringsgruppen for programmet.

15 nye partnere i 2021

Vekst i Fredrikstad-programmet ble forsterket som et strategisk samarbeid og partnerskap i 2021 – med 15 nye partnerbedrifter ved toppledere. I partnermøtene deltar også øverste politiske og administrative ledelse i Fredrikstad kommune.

Formålet er at næringslivet, akademia og kommunen jobber sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt.

Ny strategi påbegynt i 2021

I 2021 begynte vi på ny strategi. Vår strategiprosess bygger på tidligere strategiplan, møter og erfaringer fra styringsgruppen og partnere, samt rapporter som: «Perspektivmeldingen 2021», «Lærdommer fra gode vertskapskommuner for næringsutvikling» og prisen «Gode vertskapskommuner for næringslivet» (NHO/KS).

Eierskap

Omdømmeprogrammet er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet.

Partnere:
 • Batteriretur
 • Bøckmann Eiendom AS
 • Borg Havn IKS
 • Cityplan AS
 • Denofa AS
 • Europris AS
 • Fredriksborg AS
 • Fredrikstad Energi AS
 • Fredriksstad Blad
 • Høgskolen i Østfold
 • Isegran Eiendom AS
 • Jotne AS
 • Kniplefjellet Eiendom AS
 • Northman AS
 • Solid Gruppen AS
 • Sparebank1 Østfold As
 • Sørlie Næringseiendom AS
 • Terje Høili AS
 • Unger Fabrikken AS
 • Værste AS

Styringsgruppen 2021

Rolle: Diskusjonspartner for forbedringsprogrammer.

Styringsgruppen har i 2021 bestått av:

Trond Delbekk (leder), adm. direktør Værste
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør
Jon-Ivar Nygård, ordfører (deltok frem til regjeringsskiftet)
Siri Martinsen, ordfører
Ole-Henrik Holøs-Pettersen, direktør kultur, miljø og byutvikling
Dagfinn Reinertsen, gründer, Bekk Consulting
Nina K. Hareide-Larsen, client partner i Meta
Nils M. Apeland, Bedre Kommunikasjon
Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, er observatør
Hege Bongard, PL/leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening, har forberedt sakene til styringsgruppen

Strategisk kommunikasjon rettet mot relevante ledere og beslutningstakere i norske storbyer. • Artikler på Facebook og LinkedIn har generert nærmere 4 millioner visninger med en rekkevidde på 842 473. • Videosnutter: gir raske assosiasjoner mellom positiv næringsutvikling og vekst i Fredrikstad: 265 165 videovisninger høsten 2021

2 partnermøter

Fysisk møte:
 • Åpning ved statsminister Erna Solberg (digitalt). Tema: Perspektivmeldingen – viktige utfordringer for norsk økonomi som bakteppe for hvilke strategier vi må velge for å ta vare på velferden.
 • Fredrikstad – hva er vår rolle og hva kan vi oppnå sammen? Ved Trond Delbekk, styringsgruppeleder for Vekst i Fredrikstad
 • «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling». Rapport ved partner Hanne Toftdahl, Vista Analyse. Toftdahl arbeider med regional utvikling og byutvikling der kommersielle mål møter offentlige rammevilkår.
 • Valgene vi tar hver dag – hvilke krefter spiller inn og gjør vi det vi egentlig burde gjøre? Ved filosof Einar Øverenget
 • Paneldebatt/samtale mellom næringsliv, kommune og akademia. Ved Nils Apeland
 • Avslutning – en foranledning til ny strategi for Vekst i Fredrikstad-programmet. Ved varaordfører Siri Martinsen og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
  Møteleder: Hege Bongard
Digitalt møte (begrenset til bedriftene pga smittevernsrestriksjoner)
 • Velkommen / Vekst i Fredrikstads fokus fra oppstart og til nå – ved Trond Delbekk og Hege Bongard
 • Partnerpresentasjoner
 • «Én milliard og mere til» – et nærmere innblikk hos en av partnerne, 10 minutter med Jan Ivar Ruud / Unger:
  Milliardkontrakten Unger nylig inngikk med en verdensledende produsent, betyr mer enn kjøp og salg. Dette er et partnerskap som også skal lede til samarbeid om utvikling av nye produkter, og får dermed betydning for bedriftens verdiskaping, fremtidig konkurransekraft og arbeidsplassutviklingen i Norge / Fredrikstad.
 • Ambisjonene videre, avslutning ved Trond Delbekk og Hege Bongard

Studietilbud til bedriftene

Sammen med Høyskolen Kristiania, Digital Norway og Bergen Næringsråd utviklet vi et studietilbud i 2020 innenfor digital markedsføring. Teknologiutvikling og digitalisering er sentralt i bedriftenes verdiskaping, en stor del av salget og merkevarebyggingen foregår digitalt.

15 studiepoeng skal gi en forståelse både på strategisk og praktisk nivå. Studietilbudet ble raskt fulltegnet, med plass til 60 bedrifter totalt fra 2020-2022.

Markedspris på studiet er ca. 22 000,- per deltaker, men ble tilbudt bedriftene kostnadsfritt på bakgrunn av støtten vi fikk fra Kompetanse Norge.

Vi søkte og fikk over 2 millioner kroner i støtte fra Kompetanse Norge ifm kompetansereformen for å sette sammen et relevant etterutdanningstilbud til bedrifter

Kommunens rolle viktigere – hvordan blir vi god vertskommune for næringslivet?

En næringsvennlig kommune er viktigst for ledere, sammen med tilgang på stabil og kompetent arbeidskraft, viser vår undersøkelse utført av Respons Analyse i 2021.

Vi har innhentet ytterligere kunnskap om hva som gjør en kommune næringsvennlig gjennom foredrag og analyse (Vista Analyse / Samfunnsøkonomisk Analyse).

I Fredrikstad ser vi viktigheten, og vil i strategien for Vekst i Fredrikstad 2022-2027, sette ambisjonen om å bli Norges mest næringsvennlige kommune.

Innovasjonsdistrikt – økosystem for samarbeid

I 2021 har vi mobilisert videre for å få til et bedre økosystem for samarbeid mellom akademia, næringslivet og kommunen – herunder metodikken rundt innovasjonsdistrikter. Gjennom innovasjonsdistrikter forenes utvikling av kunnskap, næringsliv og by.

Vi har koblet sammen ledelse ved Høgskolen i Østfold, kommunen og næringslivet. Samtidig skal vi styrke samhandlingen med innovasjonsdistrikter nasjonalt for gjensidig kunnskapsdeling og posisjonere vår region. Vi ble invitert og deltok på den offisielle markeringen av mulighetsstudien til Oslo Science City, der eliten innenfor finans og akademia i Oslo var samlet.

I 2021 har vi beredet grunnen for en mulighetsstudiet for Fredrikstad Innovasjonsdistrikt.

Bakgrunn:

Norge står overfor omfattende samfunnsutfordringer. Vi skal omstille til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, samtidig som vi videreutvikler bedrifter og skaper nye arbeidsplasser. Norge må skape 25.000 nye arbeidsplasser hvert år de neste 40 årene for å opprettholde velferdsstaten, og i Fredrikstad bør vi ta en rolle i å lykkes med dette.

Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg. Universitet / sykehus fungerer som anker i et innovasjonsdistrikt. Innovasjonsdistrikter kan fungere som motor for vekst og verdiskaping.

Nettverk og møteplasser

Arbeid og møteplasser som kommer alle medlemmer til gode, genereres ut fra administrasjonen i FNF og gjennom tillitsvalgte i ulike nettverk.

Medlemsmøter 2021

FNF har opprettholdt aktivitetsnivået mtp antall medlemsmøter, og inviterte til 33 møter i løpet av 2021. Covid-19 og smittevernhensyn medførte noen endringer, der enkelte fysiske møter og nettverksarenaer ble erstattet av digitale møter, og noe ble avlyst.

Arrangementer 2021:

Nettverkene

Industri og teknologi

Styringsgruppe:

 • Jan Ivar Ruud (leder), Unger Fabrikker AS
 • Eirin Skovly, Mills AS
 • Tom Grip, Goodtech Projects & Services AS
 • Cathrine Monsen, Glemmen VGS
 • Terje Skarsvåg, Okindustri
 • Henning Røli, Danske Bank
 • Patrick Braseth, Backit Up AS
 • Sigmund Jensen, Barco AS
 • Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening

Satsingsområder: digitalisering og bærekraft

Styringsgruppen har jobbet seg frem til 2 satsingsområder: digitalisering og bærekraft.
En spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene er analysert der hensikten var å kartlegge behov og ønsker, slik at vi blir relevante på tema og tiltak fremover.

3,5 mill. kroner ble innvilget i støtte etter søknad til DIKU. Midlene går til å utvikle og gjennomføre studier innen kunstig intelligens, og er et samarbeid med Abelia, Addisco, Digital Norway, Høyskolen Kristiania, Nito og Sintef. I 2021 har vi tilbudt to emner à 5 studiepoeng:

 • Innføring i intelligente systemer
 • Utvikling og adopsjon av intelligente systemer

Målgruppe er ansatte med teknisk utdannelse fra før 2015. Formålet er å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling i norske bedrifter. Nettverket fortsetter samarbeidet med Høgskolen i Østfold om å koble studenter og bedrifter sammen i studentprosjekter / bachelorprosjekter

Data, den nye oljen – men hvordan?

Det er ingen tvil om at god utnyttelse av data vokser frem som en kritisk faktor for fremtidig suksess og konkurransekraft. Utfordringen er ofte å vite hvordan dataene kan skape reell forretningsverdi.

Medlemsmøte arrangert av nettverket i samarbeid med Itera.

Bygg og eiendom

Styringsgruppe:

 • Pernille Kolstad Heen (leder), SG Arkitekter AS
 • Lars-Erik Zakariassen, Byggmester Jan-Erik Zakariassen AS
 • Kim A. Johansen, Solid Prosjekt AS
 • Håkon Glosli, Backe Østfold AS
 • Kristin Høili, Multiconsult AS
 • Geir Bakken, Installatøren Gruppen AS
 • Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening

Nettverket har testet ut potensielle synergier for samarbeid mellom håndverkerne og boligbyggere knyttet til privatpersoners overgang fra bolig til leilighet. Vi fant ingen punkter å jobbe videre med.

Momskompensasjonsordningen:

Vi har engasjert Deloitte for å klargjøre med ESA hva som er riktig praktisering av justeringsmodellen og anleggsbidragsmodellen. Fredrikstad kommune praktiserer fortsatt restriktiv bruk, og ingen utbyggere har valgt å benytte den.

Besøksnæringen

Styringsgruppe:

 • Roy Conradi Andersen (leder), Litteraturhuset 
 •  Monique Blystad, Torvbyen Drift AS 
 •  Anne Vik, Amfi Drift AS Østfold  
 •  Heidi Bakken Lundberg, Fredriksstad Blad AS 
 •  Kristian Fr. Kristiansen, Boomerang AS 
 •  Veslemøy Gjeldnes, Frederik II VGS 
 •  Maya Nielsen, Visit Fredrikstad & Hvaler 
 •  Line Jeppesen, Fredrikstad Næringsforening

Besøksnæringen er førstelinjen til Fredrikstad – og gjennom god service og kunnskap kan vi gjøre en forskjell på om besøkende trives i Fredrikstad eller ikke. Vi har 3 satsningsområder;

 • Bedre vertskap
  • E-læringskurs, ble lansert sommeren 2021.
 • Info & profilering – skiltprosjekt for retningsskilt i sentrum ble etablert i samarbeid med Fredrikstad kommune høsten 2021.
 •  
 • Ren, aktiv og attraktiv by. Smarte søppelkasser ble lagt inn i budsjettet for 2022 i Fredrikstad kommune, anbudsprosessen startet før jul 2021 og søppelkassene vil være på plass til sommeren 2022.

Sentrumsgruppen – en interessegruppe under nettverk for besøksnæring med jevnlige møter om temaer med relevans for drivere i Fredrikstad sentrum, og som tar ansvar for aktiviteter i sentrum. 2021:

 • Seks bylørdager med forskjellige temaer
 • Søndagsåpne butikker de to siste søndagene i desember +  søndagen under Glommafestivalen
 • Middag for 100-lappen ble ikke gjennomført i 2021 grunnet korona

Serveringsnæringen

Styringsgruppe:

 • Rune Solberg (leder), City Hotel Fredrikstad AS
 • Ingeborg Nygaard, Restauranthuset Slippen AS
 • Samrid Sharma, Restaurant Mother India AS
 • Markus Nagele, Major – Stuen
 • Camilla Olsen, Mormors Café AS
 • Kai-Roger Larsen, Pizzeria Fabricca AS
 • Petter Eriksen, Paa Brygga AS
 • Osman Batur, Divan
 • Line Jeppesen, Fredrikstad Næringsforening

Serveringsnæringen har gjennom hele 2021 samarbeidet tett med kommune, politikere og politi for å best mulig tilrettelegging for drift og ansvarlig smittevernhensyn. FNF har bidratt med innspill til fire kommunale kompensasjonsordninger – slik at de treffer bransjen så godt som mulig.

GENERALFORSAMLING

Om organisasjonen

Generalforsamlingen er næringsforeningens høyeste organ og ble gjennomført via Teams 28.4.2021. Det var 33 stemmeberettigede til stede + FNFs administrasjon. 9 saker forelå til behandling, og alle saker ble enstemmig vedtatt.

Partnerbedrifter

Partneravtalene bidrar til en vesentlig del av FNFs finansiering. De betaler medlemskontingent samt fra 30.000 – 50.000 pr år avhengig av bedriftens størrelse. Spesielt påvirkningsarbeidet knyttet til samferdsel, rammevilkår gjennom utforming av samfunns- og arealplan, gjennomføring av møter som sikrer arenaer hvor bedrifter og politikere møtes mv,. kunne knapt vært gjennomført uten partnerne.

Våre partnere i 2021:  
Azets Insight AS
BDO AS
Borg Havn IKS
Brynild Gruppen AS
Bøckmann Eiendom AS
Cowi AS
Danske Bank
Denofa AS
DNB Bank ASA
Fasvo AS
Fredriksborg Eiendom AS
Fredriksstad Blad AS
Fredrikstad Energi
Handelsbanken
Jackon AS
Jøtul AS
Kniplefjellet Eiendom AS
Multiconsult AS
Nordea Bank ABP
Obos
Olrud Eiendom AS
Pricewaterhousecoopers AS
SG arkitekteras
Solid Prosjekt AS
Sparebank 1 Østfold Akershus
Stene Stål Gjenvinning AS
Sørlie Næringseiendom AS
Unger Fabrikker AS
Værste AS

Medlemmer

Fredrikstad Næringsforening utgjør størst forskjell på følgende områder – rangering fra 1-7:
1. Styrke Fredrikstads omdømme som sted å drive næring
2. Bedre vilkårene for å drive næring i sentrum
3. Sette vekstambisjoner på dagsorden
4. Styrke dialogen mellom næringsliv og politikere
5. Bedre vilkårene for å drive næring i Fredrikstad forøvrig
6. Få Fredrikstad kommune til å bli en mer næringsvennlig kommune
7. Være pådriver i utviklingen av transportsystemet i regionen
 

Medlemsundersøkelsen 2020:

I medlemsundersøkelsen våren 2020 deltok 158 bedrifter. Nettverk – står frem som aller viktigste argument for Fredrikstad Næringsforening, etterfulgt av slagkraft ved å stå sammen, kompetansepåfyll og samling av bransjer.

Våren 2020 hadde flertallet av bedrifter få negative konsekvenser som følge av Covid-19, men dette er et øyeblikksbilde som raskt kan endre seg. FNF har valgt å støtte seg på nasjonale undersøkelser videre, i tillegg til hyppig dialog med bedriftene. Det er imidlertid viktig at vi står godt også i en pandemi, og stilte derfor følgende spørsmål:

I hvilken grad mener du at administrasjonen har klart å leve våre verdier gjennom koronakrisen?

No Data Found

Medlemmer i tall

FNFs medlemmer fordeler seg som følger på de ulike medlemskategoriene per 31.12.2021 (inkl. partnerne):

Medlemskategorier:Antall
ABedrifter 1-10 ansatte289
BBedrifter 11-50 ansatte111
CBedrifter med mer enn 50 ansatte32
DIdeelle organisasjoner18
ESkoler6
FPersonlige medlemmer29
GSeniorer/studenter23
HÆresmedlemmer12
IGründerbedrifter 2 første år40
 Totalt560

52 medlemmer ble registrert utmeldt i 2021 (kommentar: 14 av disse var personlige medlemmer og pensjonister, 10 bedrifter ble nedlagt).

39 nye medlemmer meldte seg inn i løpet av foreningens niende driftsår, og disse er i hovedsak bedrifter.

Kontingentsatsene har siden 2018 vært som listet opp under. Det var vedtatt økning fra 2021, men dette utgikk grunnet koronasituasjonen.

Inndeling/type medlemskap Kontingent
A. Bedrifter 1-10 ansatte 2500
B. Bedrifter 11-50 ansatte 5700
C. Bedrifter med over 50 ansatte 12500
D. Ideelle organisasjoner 1100
E. Skoler 5500
F. Personlige medlemmer 850
G. Pensjonister/studenter 400
H. Æresmedlemmer 0
I.  Gründerbedrifter 2 første år 880

Næringsforeningens styrer, administrasjon og legat

Organisering – tillitsvalgte

I 2021 styrket vi administrasjonen i næringsforeningen med markedskoordinator for Gamlebyen, Nina Andersen.

Styret har i perioden bestått av:

 • Tore Lundestad, leder Borg Havn IKS
 • Terese Troy Prebensen, nestleder Sparebank 1 Østfold/Akershus
 • Armand Åsheim, styremedlem Multiconsult AS
 • Bernt Sørlie, styremedlem Sørlie Næringseiendom AS
 • Lillian Ovell, styremedlem Cowi AS
 • Stian Sollie, styremedlem Lasse Holst AS
 • Linda Arvesen, styremedlem Pricewaterhousecoopers AS
 • Cristell Solberg, varamedlem Frevar KF
 • Steinar Frølandshagen, varamedlem OBOS Østfold

Observatører i styret med talerett:

Fredrikstad kommunes representanter:

 • Ordfører Jon-Ivar Nygård (Siri Martinsen fra oktober)
 • Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
 • Direktør for kultur, miljø og byutvikling Ole-Henrik Holøs Pettersen
 • Visit Fredrikstad & Hvaler AS, daglig leder Maya Nielsen
Styret har i 2021 avviklet 7 ordinære styremøter inkludert et styreseminar med partnerne. 48 saker er behandlet.

Fredrikstad Handelsstands Forenings legat for kompetanseheving

 • Georg Bjørnson
 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen

Fredrikstad Håndverk og Industriforenings Hjelpe- og Finansfond

 • Georg Bjørnson
 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen

Årets bedrift

I juryen:

 • Jan Ivar Ruud
 • Jostein Lunde
 • Petter Christian Saugstad
 • Hege Bongard
De 3 nominerte 2021: Backe Østfold, Salatmester’n og Solcellespesialisten – gratulerer!
Backe Østfold gikk av med seieren, men dette året ble den fysiske festkvelden og utdelingen erstattet med en videosending på f-b.no.

Administrasjonen:

 • Kjell Arne Græsdal, daglig leder i 100 % stilling
 • Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i 100 % stilling
 • Line Jeppesen, sentrumsleder i 100 % stilling
 • Robert Sjøborg, nettverksutvikler i 100 % stilling
 • Ingar Skiaker, nettverksutvikler i 100 % stilling
 • Nina Andersen, markedsleder Gamlebyen i 100 % stilling fra juli
 • Marianne Møgster, 40 % administrativ stilling innlånt fra Fredrikstad kommune

Næringslivets Hus (husstyret)

 • Arild Aaserud, leder
 • Harald Perskaas
 • Torill Øyvik
 • Per Bye

Fredrik Halvorsens legat

 • Georg Bjørnson
 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen
Litteraturprisen gikk til Ida Fjeldbraaten og ble delt ut på Litteraturfestivalen Ord i Grenseland.
Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet blant de ansatte i Fredrikstad Næringsforening er godt, og vi har et svært lavt sykefravær. FNF har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom menn og kvinner. Vi tilstreber også en jevn fordeling av begge kjønn i styret, og blant tillitsvalgte.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Ekspertgruppe for vertskapsattraktivitet for fastlandsindustrien / Prosess21

Næringsdepartementet har opprettet ulike grupper som har jobbet frem en strategi for å kunne skape bedre rammevilkår for norsk fastlandsindustri fram mot 2100. FNF har vært representert i en av gruppene. Rapporter ble publisert sommeren 2020.

Høgskolen i Østfolds ingeniøravdeling koblet med lokale bedrifter

FNF har også i 2020 samarbeidet med Høgskolen i Østfolds ingeniøravdeling, ved innovasjon og prosjektledelse, med kobling av analyseprosjekter mellom studenter og bedrifter.

Høyskolen i Kristiania, Digital Norway og Bergen Næringsråd

– utviklet studietilbud for bedrifter. Se mer under «Omdømme»

Abelia, Addisco, Digital Norway, Høyskolen Kristiania, Nito og Sintef – samarbeid om å utvikle studier i kunstig intelligens.

Se mer under «Nettverk for industri og teknologi»

Norsk Sentrumsutvikling (med deltakelse fra FNF) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

forfattet en anbefaling til veileder for utarbeidelse av sentrumsregnskap. Veilederen er ment som en støtte til byene i arbeidet med å rasjonalisere utarbeiding av mest mulig hensiktsmessige sentrumsregnskap, basert på samme datakilder og utvalg.

Klimaregnskap for FNF:

Klimaregnskap er tatt ut av årsberetningen i ft til 2020. Dette fordi det gir større klimanytte at FNF bruker ressursene utadrettet, enn arbeidsinnsatsen som skal til for å framstille klimaregnskap. I 2020 viste klimaregnskapet 5 tonn CO2. Aktivitetsnivået tilsier at det ligger på samme nivå i 2021.

PLATTFORMER

Kommunikasjon med medlemmer og omgivelser

Kommunikasjon skal styrke FNFs saker og posisjon, og følger en overordnet kommunikasjonsplan.

FNF jobbet per 31.12.2021 gjennom 15 definerte og eide kanaler:

 1. Morgentreff
 2. Politikermøter
 3. Fellesmøter (Årets bedrift, Fredrikstadkonferansen, julebord osv.)
 4. Nettverksmøter
 5. Styringsgruppemøter (arbeidsmøter med tillitsvalgte i de ulike nettverkene)
 6. Ekspertgruppemøter
 7. Bedriftsbesøk
 8. Nettsted
 9. Nyhetsbrev
 10. Facebook Fredrikstad Næringsforening
 11. Facebook Fredrikstad sentrum
 12. Instagram Fredrikstad Næringsforening
 13. Instagram Fredrikstad sentrum
 14. E-post

FNFs administrasjon og tillitsvalgte er dessuten representert på flere arenaer utenom egne møteplasser som foredragsholdere og/eller deltakere.

Media

Siden oppstarten i 2013 har vi opplevd jevn økning i medieoppmerksomheten. I 2021 talte vi 78 omtaler av FNF i papiravis (83 i 2020). I tillegg kommer omtaler/synlighet i nettaviser/radio/ TV/sosiale medier.

FNF har vært representert med spaltist i Fredriksstad Blad.

Representasjon i ulike organer og nettverk 

Administrasjonen var i 2021 representert i:

 • Fredrikstad kommunes studentråd
 • MAKS samarbeid med 2 representanter
 • Alkoholpolitisk utvalg
 • Fredrikstad politiråd
 • Referansegruppe for Bypakke Nedre Glomma
 • Partnerskap for næringsutvikling (Viken fylkeskommune)
 • Kompetanseforum Østfold
 • Advisory board for Høgskolen i Østfold ved ingeniøravdelingen samt Teknisk fagskole
 • Styremedlem i Næringshagen Østfold – ett av to SIVA-selskaper i Østfold
 • Styremedlem i Stiftelsen Fredriksstad Blad
 • Styremedlem i Forskningsstiftelsen Sykehuset Østfold
 • Observatør i Visit Fredrikstad & Hvaler
 • Ordførerens infrastrukturgruppe
 • Prosess21 – ekspertgruppe for prosessindustrien

Aktivitet i øvrige organer i næringsforeningen

Drift av Nygaardsgt 5 – Næringslivets Hus

Se egen beretning og eget årsregnskap.

Aktivitet i legatene

Se egen beretning.

Lukk