Nettverk for kvinner i ledelse

Nettverk for kvinner i ledelse

Bakgrunn
Lovkrav til kjønnssammensetningen i styrer i flere foretaksformer trådte i kraft 1. januar 2024, i praksis et krav om 40 prosent kvinneandel.
Kravet vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028.

I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. 1. juli 2028 er den gradvise gjennomføringen innført, og overgangsperioden er utløpt.

I aksjeselskaper er bare 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent. (Kilde: Regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-enighet-om-krav-til-kjonnsbalanse-i-norske-styrer/id2985631/

Bedre og mer verdiskapende styrer med økt mangfold
Det begynner å bli godt dokumentert at økt mangfold bidrar til bedre og mer verdiskapende styrearbeid. Forskning som går mange år tilbake viser at økt kvinneandel utløser flere meninger og perspektiver i styrets drøftinger. Økt kvinneandel bidrar også til at økt innovasjon samt til at styremedlemmene er bedre forberedte og mer engasjerte. Dette betyr at engasjerte kvinner i styret påvirker de øvrige medlemmene positivt, inkludert mennene. (Kilde: orgbrain)

Fredrikstad Næringsforening tar en rolle for å bidra gjennom et kvinnenettverk, med mål om å
– Øke antall kvinnelige styremedlemmer i vår region.
– Øke synligheten til kvinnelige ledere og lage en større kontaktbase.
– Øke attraktiviteten til regionen med et attraktivt nettverk.
– Motivere og trygge flere kvinner til å bli ledere for å sikre at næringslivet i regionen får rekruttere ledere fra hele talentbasen.

Målgruppe
– kvinnelige ledere
– kvinnelige styremedlemmer
– kvinner med resultat-, personal- og / eller beslutningsansvar
– kvinner med tydelige lederambisjoner

Deltakelse forutsetter medlemskap i Fredrikstad Næringsforening gjennom bedriften lederen representerer eller som privat medlemskap dersom bedriften den enkelte jobber i er i en annen region.

Organisering
Nettverket organiseres i Fredrikstad Næringsforening som eget nettverk for kvinnelige ledere.
Nettverkets styringsgruppe tar initiativ til temabaserte møter med fokus på styrearbeid, ledelse, strategi og/eller samfunnsmessige utfordringer og perspektiver.
Nettverket samles 3-4 ganger årlig og inkluderer gjerne lunsj eller middag.

Nettverket vil kreve aktiv deltakelse fra de som er med.
Nettverket skal fylle en rolle som ikke eksisterer fra før.

Eksempler på tiltak:
• Kurs
• Gruppeoppgaver
• Speed-dater
• Foredrag
• Møter for deling av kunnskap og erfaringer

Styringsgruppen
• Linda Solberg, prosjektsjef i COWI
• Hege Rivedal Ødegaard, direktør for kvalitet, bærekraft og utvikling i Denofa (og Pronofa)
• Malin Ringsell Olafsrud, daglig leder i Netron
• Lise Eastgate, leder for Itera Fredrikstad
• Hilde Sandmæl, seniorrådgiver i Aider med ansvar for virksomhetsstyring og styrearbeid – leder nettverket
• Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforeningen, representant fra næringsforeningen.

Lukk