FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING

Årsberetning 2020

Fredrikstad Næringsforening

Bare gjennom samarbeid kan vi nå dit vi vil

Også 2020 ble et aktivt år i nettverket Fredrikstad Næringsforening. Saker innenfor alle våre 4 innsatsområder er jobbet med, og medlemsmøter ble digitale men likevel gjennomført. Et annerledes år for noen og enhver, men formålet og arbeidet vårt har ligget fast: Vi er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Bla deg gjennom årsrapporten, så ser du hovedaktivitetene våre i 2020.

Takk til alle medlemmer og øvrige partnere for samarbeidet!

Vennlig hilsen styret i Fredrikstad Næringsforening 2020,

Tore Lundestad, styreleder (havnedirektør Borg Havn IKS)
Terese Troy Prebensen, nestleder (direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus)
Armand Åsheim (regiondirektør, Multiconsult)
Bernt Sørlie (styreleder, Sørlie Næringseiendom)
Lillian Ovell (regionssjef, Cowi)
Stian Sollie (daglig leder, Lasse Holst AS)
Linda Arvesen (partner, PwC)

Vara til styret:
Eirin Skovly (fabrikksjef, Mills)
Steinar Frølandshagen (regionsdirektør, Obos)
 

Innholdsfortegnelse

Visjon og innsatsområder

Rolle

Fredrikstad Næringsforening (FNF) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringsbjbnmnblivets utviklingsmuligheter i regionen.

Visjon

Næringslivet skal fremstå som et kraftsentrum i Viken, hvor Nedre Glomma blir det mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Formål

FNF skal arbeide for økt næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glommaregionen gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

FNF skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og iverksette aktiviteter som fremmer vekst, gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Verdier
Handlekraft

FNF skal være aktiv og oppfølgende med vilje til å finne løsninger

Entusiasme

FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og engasjert tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter

Troverdighet

FNF skal fremstå som seriøs og tillitsvekkende ved å drive virksomheten basert på tilgjengelig kunnskap og fakta og vise utholdenhet i saker som er viktig for medlemmene.

Regionens ståsted

Fredrikstad Næringsforening har i sin strategiske plan tatt utgangspunkt i regionens ståsted og lagt opp til en vekststrategi. I årsberetningen vil styret rapportere på næringsforeningens mål og gjennomførte aktiviteter. FNF har valgt å benytte Telemarksforsking sin attraktivitetspyramide til oppbygging av strategisk plan og valg av innsatsområder.

Befolkning

Fredrikstad har i mange år hatt god befolkningsvekst og generelt god tilgang på arbeidskraft.

Antall innbyggere endte i 2020 på 82.936 innbyggere, mot 82.385 ved inngangen til året.

Befolkningsveksten (551 flere innbyggere) har avtatt de siste årene. Dette har sammenheng med for lite boligbygging, mindre innvandring og færre fødte barn.

Næringsliv

Den negative arbeidsplassutviklingen synes å ha flatet ut, men netto vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor uteblir enda.

Ny arealplan ble vedtatt i 2020, hvor tilgjengelig næringsareal er vektlagt i større grad.

FNF har derfor vektlagt strategiske fag i større grad i ny strategisk plan for FNF. Se mer under kapitel «Arbeidsplassutvikling».

Bedriftene er samarbeidsorientert, og FNF har en sentral rolle som pådriver for samarbeidet slik at vi kan oppnå synergier gjennom dette.

No Data Found

Nasjonalt og internasjonalt

Regjeringen har som oppfølging av FNs bærekraftsmål stilt krav om at norske kommuner iverksetter mer fortetting og at veksten i personbiltransporten ikke skal øke. Den har også vedtatt at statlige og regionale arbeidsplasser skal lokaliseres til (jernbane)knutepunkter.

Regjeringen tok i 2019 en time-out knyttet til en rekke samferdselsprosjekter som fortsatte i 2020.

Korona-pandemien har hatt stor innvirkning på bedriftene, det offentlige og befolkningen i 2020. FNF har også blitt utfordret på egen drift, samtidig som vi ble mer bundet i å bistå i utforming av både regulerende og avhjelpende tiltak fra det offentlige.

Region

Viken fylkeskommune er under etablering og FNF har derfor valgt å arbeide tettere med regionen.

 

Boligbygging

Boligtilbud er viktig for tilflytting og skatteinngang.

Telemarksforsking henter statistikk på ferdigstilte boliger som deles på antall innbyggere.

I ny arealplan vil man øke fortettingen, slik føringene fra staten legger opp til. 60 % av befolkningsveksten skal bosettes i byområdet

Kommunen har oppgitt at 60 % av boligene ligger i byområdet.

Med ny arealplan vil mange prosjekter blir klare omtrent samtidig. Konkurransen kan derfor bli langt tøffere.

I 2018 lå Fredrikstad på 97. på rangeringen over byggeaktiviteten. Denne sank til 187. plass i 2019. I 2020 ble det ferdigstilt flest boliger pr 1.000 innbyggere.

Det er viktig at boligbyggingen holder seg oppe på et jevnt høyt nivå for å sikre befolkningsveksten også i Fredrikstad og forutsigbare vilkår for utbyggere.

boligbygging

Totalt antall ferdigstilte boliger per 1000 innbyggere

No Data Found

Fredrikstad næringsforening

Overordnet mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Attraktivitet består av næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet.

De tre viktigste indikatorene for økt attraktivitet er:

 • Arbeidsplassutvikling – jo mer vekst i antall arbeidsplasser, jo flere flytter til regionen
 • Arbeidsintegrasjon – hvor lett det er å dagpendle til arbeidsreiser utenfor egen kommune
 • Boligbygging – godt boligtilbud gir tilflytting og dermed økt skatteinngang

Fredrikstad har fortsatt en næringsattraktivitet som er dårligere enn hva våre forutsetninger (bransjesammensetning + arbeidskraft) skal tilsi, og kommer på en 204. plass nasjonalt sett.

Næringsattraktivitet for Fredrikstad
(2019-tall):

Rangering/plassering:

No Data Found

Bostedsattraktivitet 2019:

Fredrikstad kommer på en 105. plass nasjonalt sett. Dette er bedre enn forventet, men dårligere enn tidligere prestert.

Fredrikstad har fortsatt en positiv bostedsattraktivitet, men den er stadig synkende.

Rangering/plassering:

No Data Found

Det blir interessant å se hvordan den høye boligbyggingen I 2020 løfter bostedsattraktiviteten til neste år.

Telemarksforsking utgir ikke lenger en samlet rangering for Attraktivitet, men utfra utregningsmetoden har vi ikke oppnådd vårt overordnede mål i 2020.

Arbeidsplassutvikling

Gapet mellom innbyggerveksten i yrkesaktiv alder og utviklingen i antall arbeidsplasser skal reduseres.

Ambisiøse bedrifter-prosjektet

Overordnet mål:

 1. Skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter
 2. Synliggjøre kompetanse i deltakende bedrifter for å utvikle og dra nytte av dette på tvers i bedriftene

Forprosjektet var ferdig sommeren 2020 og rundt 50 bedrifter hadde meldt sin interesse. Erfaringene tilsa at vi burde konsentrere oss om strategisk styring av selskap, tilby bedriftene faglig kompetanse, samtidig trengte vi en mer permanent finansiering. FNF søkte midler for å drive et hovedprosjekt i minst 4 år, og fikk 3,7 mill. kr. av Fredrikstad kommune, og 2 mill. kr. fra Viken fylkeskommune. FNF la 1 mill. kr i forprosjektet. Vi forventer å legge minst 1,5 mill. kr. til i neste 4-årsperiode.

Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune bevilget midler med forventning om at tiltaket genererer minst like mye fra næringslivet, gjennom egeninnsats, egenbetaling og investeringer som resultat av nye strategier.

Den midlertidige stillingen som nettverksutvikler i forprosjektet, kunne dermed gjøres permanent, og vi valgte derfor å gjennomføre en rekrutteringsprosess med bistand fra Torp Consulting Øst. To nettverksutviklere ble ansatt høsten 2020 for å drive arbeidet videre.

Covid-19 endret imidlertid noe innretning på prosjektet i 2020, der nettverksdelen utgikk til fordel for faglige individuelle temaer for de deltakende bedriftene.

Urbanitet

Fredrikstad sentrum og byområdet sin konkurransekraft som arbeidsplass, handelssted, bosted, møteplass og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes for å møte nye generasjoners krav til attraktive byer.

Styrking av byområdets konkurransekraft

Gårdeiersamarbeidet
Gårdeiersamarbeidet består av seks gårdeiere i sentrum, samt tre representanter fra kommunen. Det var fire møter i 2020. I 2020 åpnet følgende drivere i gårdeiersamarbeidets lokaler i Fredrikstad sentrum:
 • Beach Club
 • Nomads
 • Backstube
 • Nygaardsgata café & Bistro
 • Bakfickan
 • Burger King
 • Østfold Musikk
 • Hansen Velo
 • Asia City
Nedlagte konsepter 2020:
 • Fridays (ble erstattet av Beachclub)
 • Park Lane
 • Lille Slørhale
 • Shangrila

Tellere i sentrum

I 2020 viste tellerne over 7,6 millioner passeringer i Fredrikstad sentrum, en nedgang på 18 %. Januar og februar viste en økning sammenlignet med 2019, men etter koronautbruddet og første nedstengning fra 12. Mars, har det vært en nedgang i antall passeringer i byen. Vi fikk en god sommer med tilnærmet normale tall, før høsten ble gradvis verre i takt med høyere smitte, mer hjemmekontor og strengere restriksjoner.

I 2020 har vi hatt to ulike tellesystemer, men med en modernisering vil vi fra 2021 bruke kun nytt tellesystem basert på wifi-teknologi, hvor byen blir «lukket», unike besøkende kan registreres og bevegelsesmønstre fanges opp.

Markedsføring

 • Facebook brukes til å markedsføre arrangementer og til å dele informasjon
 • Instagram: Inspirere og engasjere. 3 500 følgere. Innlegg i feed og/eller story hver dag
 • Det ble laget to filmer (+ seks kortfilmer), med hovedtema bruk byen din i 2020. Filmene ble vist i some

Fredrikstad sentrum gavekort

Etablert sommer 2020. Kan brukes 60 steder i sentrum. Solgt gavekort for 1 173 000 i 2020.

2 nettverk driftes

Med nettverk for serveringsnæringen og sentrumsgruppen sørger vi for samarbeid og aktiviteter i sentrum. Se mer under «Nettverkene».

Sentrumsleder

Sentrumsleders hovedmål er å få flere til sentrum og sørge for godt grunnlag for å drive kommersiell virksomhet. Dette gjøres gjennom aktivitet i sentrum, markedsføring av sentrum og utvikling av sentrum.

Sentrumsleder for gamlebyen

I 2020 søkte Gamlebyen handelsforening, Visit Fredrikstad og Hvaler AS og FNF om støtte til en sentrumsleder for Gamlebyen og fikk det. På grunn av koronautbruddet ble oppstart med å definere og klargjøre rollen påbegynt først helt på slutten av året.

Transportsystem

Transportsystemet i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten bedres, spesielt for næringstransporten.
FNF har valgt transportsystem som innsatsområde fordi dette er viktig for bedriftenes vareflyt og det er viktig for arbeidsintegrasjonen – tilgang på arbeidskraft.
Fredrikstad Næringsforening har i strategisk plan prioritert:
 • redusere transporttiden til E6
 • ferdigstille FV109
 • ny bru over Glomma
Det er fra tidligere utarbeidet en felles plattform i samarbeid med Sarpsborg Næringsforening hvor begge næringsforeningene skal fremme hverandres behov.
Krevende arbeid med InterCity med mer
Spesielt arbeidet med Intercity har vært omfattende. FNF har brukt mye tid på å fremskaffe fakta, og på mobilisering av lokale og regionale krefter. Vi har utarbeidet argumenter, interessekart og bistått i bearbeiding mot Storting og regjering, samt lokalt. Vi har erkjent at arbeidsmetoden er krevende, nesten meningsløs, og at vi må jobbe annerledes skal vi lykkes i større grad.

Omdømme

Vi skal styrke Fredrikstads omdømme som sted å drive næring.

Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad

Mål:
 • Styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som sted å drive næring
 • Bidra aktivt til å realisere målene i næringsplanen for Fredrikstad, slik at sysselsettingsandelen blir større enn befolkningsveksten
Strategi:
 1. Mobilisere kommunen gjennom bevisstgjøring, forbedring og tiltak
 2. Mobilisere næringslivet gjennom nettverk og ambassadører, samt bevisstgjøre betydning av ambisjoner og vekst
 3. Igangsette et kommunikasjonsprogram
Eierskap:

Omdømmeprogrammet er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet.

Fra næringslivet har Borg Havn, Fredrikstad Energi, Kniplefjellet Eiendom, Terje Høili AS og Værste AS vært partnerbedrifter i 2020.

 

Styringsgruppen 2020

Rolle: Diskusjonspartner for forbedringsprogrammer

Styringsgruppen har i 2020 bestått av: Trond Delbekk (leder), Nina Tangnæs Grønvold, Jon-Ivar Nygård, Bente Meinert, Nils M. Apeland, Dagfinn Reinertsen, Nina Hareide Larsen og Kjell Arne Græsdal (observatør). Prosjektleder er Hege Bongard.

I 2020 har:
 • Vi produsert / spredt 21 artikler om kompetanse / bedrifter i Fredrikstad
 • Vi delt 33 hva-skjer saker
 • Vi lykkes med innsalg av 2 saker til hhv Finansavisen og Dagens Perspektiv
 • Artiklene våre på Facebook og linkedin generert 2,9 millioner totale visninger og over 41 000 klikk inn til nettsiden, som er mer enn dobling fra tidligere år
 • Vi kjørte natives kampanjer på E24 og testet ulike kontekstuelle plasseringer av artiklene våre i flere mediekanaler samt Google ads

Kommunikasjon: 2,9 millioner visninger av artikler om Fredrikstadbedrifter

Studietilbud til bedriftene

Sammen med Høyskolen Kristiania, Digital Norway og Bergen Næringsråd utviklet vi et studietilbud i 2020 innenfor digital markedsføring.

Teknologiutvikling og digitalisering er helt sentralt i bedriftenes verdiskaping, og mye av salget og merkevarebyggingen foregår digitalt. Tema viste seg å bli enda mer aktuelt i la 2020.

Studietilbudet ble fulltegnet på få timer, og høsten 2020 startet første kull som uteksamineres våren 2021 med 15 studiepoeng og ny kunnskap i bagasjen.

Studiet koster rundt 22 000,- per deltaker, men ble tilbudt bedriftene kostnadsfritt på bakgrunn av støtten vi fikk fra Kompetanse Norge. Studiet tas av 60 deltakere / bedrifter.

Over 2 millioner kroner i støtte fra Kompetanse Norge i fm kompetansereformen i desember 2019, for å sette sammen et relevant etterutdanningstilbud til bedrifter

Vekst i Fredrikstad 2.0

Gjennom 2020 har prosjektleder gjennomført arbeidsmøter med hele og deler av styringsgruppen for å drøfte forbedringsområder og muligheter som vi ennå ikke har grepet.

Følgende hovedpunkter er igangsatt i 2020:

1. Partnerskapet fornyes – med fokus på samfunnsutviklerrollen

Ledende bykommuner har strategiske samarbeid/partnerskap hvor næringsliv, politikk, og byråkrati jobber sammen for strategisk næringsutvikling.

I omdømmepartnerskapet skal vi løfte debatten fra det operative til det strategiske med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt. Vi må tenke annerledes enn før, først da skjer det noe.

Partnere:

 • Batteriretur
 • Bøckmann Eiendom AS
 • Borg Havn IKS
 • Cityplan AS
 • Denofa AS
 • Europris AS
 • Fredriksborg AS
 • Fredrikstad Energi AS
 • Fredriksstad Blad
 • Høgskolen i Østfold
 • Isegran Eiendom AS
 • Jotne AS
 • Kniplefjellet Eiendom AS
 • Northman AS
 • Solid Gruppen AS
 • Sparebank1 Østfold As
 • Sørlie Næringseiendom AS
 • Terje Høili AS
 • Unger Fabrikken AS
 • Værste AS

Tilsvarende vil kommunen styrke sin delaktighet videre ved at gruppelederne i Formannskapet inviteres til de to årlige partnermøtene. Inkludert styringsgruppen utgjør dette 36 personer.

2. Innovasjonsdistrikt – et økosystem for samarbeid – ny kunnskap hentes inn

Norge står overfor omfattende samfunnsutfordringer. Vi skal omstille til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, samtidig som vi videreutvikler bedrifter og skaper nye arbeidsplasser. Norge må skape 25.000 nye arbeidsplasser hvert år de neste 40 årene for å opprettholde velferdsstaten, og i Fredrikstad bør vi ta en rolle i å lykkes med dette.

Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg. Universitet / sykehus fungerer som anker i et innovasjonsdistrikt. Høgskolen i Østfold er med i samarbeidet.

3. Kommunens rolle: hvordan blir vi god vertskommune for næringslivet?

Drøftingsmøter er gjennomført med temaer som organisering, prosesser, verktøy, kultur, ambisjoner, forankring, interne mål – ansvar i virksomhetene, tiltak som fører til målet, rapportering (KLG), næringsvennlig innsats inn i kommunens budsjett og handlingsplan, krysningspunkter mellom kommunen og næringslivet. Vi har stilt spørsmålet: kan vi lykkes med innovasjon i måten å jobbe (sammen) på?

Arbeidet med arealplanen har som eksempel betydning for hvordan vi tar i mot og tar vare på bedrifter som ønsker å investere i regionen.

Nettverk og møteplasser

Arbeid og møteplasser som kommer alle medlemmer til gode, genereres ut fra administrasjonen i FNF og gjennom tillitsvalgte i ulike nettverk.

Medlemsmøter 2020

FNF inviterte til 31 møter i løpet av 2020. Covid-19 og smittevernhensyn medførte endringer, flere fysiske møter og nettverksarenaer ble erstattet av digitale møter, og noe ble avlyst.

Arrangementer 2020:

Nettverkene

Industri og teknologi

Styringsgruppe:

 • Jan Ivar Ruud (leder), Unger Fabrikker AS
 • Tore Auensen
 • Eirin Skovly, Mills AS
 • Tom Grip, Goodtech Projects & Services AS
 • Cathrine Monsen, Glemmen VGS
 • Terje Skarsvåg, Okindustri
 • Henning Røli, Danske Bank
 • Patrick Braseth, Backit Up AS
 • Sigmund Jensen, Barco AS
 • Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening

Satsingsområder: digitalisering og bærekraft

Styringsgruppen har jobbet seg frem til 2 satsingsområder: digitalisering og bærekraft. En spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene er analysert der hensikten var å kartlegge behov og ønsker, slik at vi blir relevante på tema og tiltak fremover. 3,5 mill. kroner ble innvilget i støtte etter søknad til DIKU. Midlene går til å utvikle og gjennomføre studier innen kunstig intelligens, og er et samarbeid med Abelia, Addisco, Digital Norway, Høyskolen Kristiania, Nito og Sintef. I 2021 vil vi tilby to emner à 5 studiepoeng:
 1. Innføring i intelligente systemer
 2. Utvikling og adopsjon av intelligente systemer
Målgruppe er ansatte med teknisk utdannelse fra før 2015. Formålet er å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling i norske bedrifter. Nettverket fortsetter samarbeidet med Høgskolen i Østfold om å koble studenter og bedrifter sammen i studentprosjekter / bachelorprosjekter

Bygg og eiendom

Styringsgruppe:

 • Pernille Kolstad Heen (leder), SG Arkitekter AS
 • Lars-Erik Zakariassen, Byggmester Jan-Erik Zakariassen AS
 • Kim A. Johansen, Solid Prosjekt AS
 • Kristin Høili, Multiconsult AS
 • Geir Bakken, Installatøren Gruppen AS
 • Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening

Nettverket har testet ut potensielle synergier for samarbeid mellom håndverkerne og boligbyggere knyttet til privatpersoners overgang fra bolig til leilighet. Vi fant ingen punkter å jobbe videre med.

Momskompensasjonsordningen:

Vi har engasjert Deloitte for å klargjøre med ESA hva som er riktig praktisering av justeringsmodellen og anleggsbidragsmodellen. Fredrikstad kommune praktiserer fortsatt restriktiv bruk, og ingen utbyggere har valgt å benytte den.

Besøksnæringen

Styringsgruppe:

 • Roy Conradi Andersen (leder), Litteraturhuset 
 •  Monique Blystad, Torvbyen Drift AS 
 •  Anne Vik, Amfi Drift AS Østfold 
 •  Fredrik Ellefsen, Norli 
 •  Heidi Bakken Lundberg Fredriksstad Blad AS 
 •  Kristian Fr. Kristiansen, Boomerang AS 
 •  Veslemøy Gjeldnes, Frederik II VGS 
 •  Maya Nielsen, Visit Fredrikstad & Hvaler 
 •  Line Jeppesen, Fredrikstad Næringsforening

Besøksnæringen er førstelinjen til Fredrikstad – og gjennom god service og kunnskap kan vi gjøre en forskjell på om besøkende trives i Fredrikstad eller ikke. Vi har 3 satsningsområder;

 • Bedre vertskap
  • E-læringskurs, klar til sommeren 2021
  • Info & profilering (skilt)
  • Nytt velkomstskilt på plass. Deltagelse i skiltprosjekt
 • Ren, aktiv og attraktiv by (søppelkasser/sykkelstativ)
 • Smarte søppelkasser prøvd sommer 2020. Permanent i sentrum fra 2021

Sentrumsgruppen – en interessegruppe under nettverk for besøksnæring med jevnlige møter om temaer med relevans for drivere i Fredrikstad sentrum, og som tar ansvar for aktiviteter i sentrum. 2020:

 • En bylørdag (oktober). Tema: Halloween
 • Middag for 100-lappen (februar): 21 restauranter deltok. Solgte 28 000 retter til 100,-
 • Søndagsåpne butikker de to siste søndagene i desember

Serveringsnæringen

Styringsgruppe:

 • Rune Solberg (leder), City Hotel Fredrikstad AS
 • Ingeborg Nygaard, Restauranthuset Slippen AS
 • Samrid Sharma, Restaurant Mother India AS
 • Markus Nagele, Major – Stuen
 • Camilla Olsen, Mormors Café AS
 • Kai-Roger Larsen, Pizzeria Fabricca AS
 • Petter Eriksen, Paa Brygga AS
 • Osman Batur, Divan
 • Line Jeppesen, Fredrikstad Næringsforening

Serveringsnæringen har gjennom hele 2020 samarbeidet tett med kommune, politikere og politi for å best mulig tilrettelegging for drift og ansvarlig smittevernhensyn. Kontakt med NHO og Virke er opprettet og brev til Fiskeri- og næringsdepartementet er sendt – som bidrag til at kompensasjonsordningene skal treffe bransjen så godt som mulig.

Ambisiøse bedrifter

Styringsgruppe:

 • Ole Jørgen Winther
 • Linda Kristin Arvesen
 • Helge Hasvold
 • Mariann Karlsen
 • Kjell Arne Græsdal
 • Tommy Kallasten (prosjektleder)

Styringsgruppen ga retning i forprosjektet til Ambisiøse bedrifter-prosjektet, og evaluerte innhold og prosess. Gjennom året kjørte vi testprogram, og kom frem til at prosjektet skulle videreføres, og hadde behov for å søke midler og bemanne opp.

GENERALFORSAMLING

Om organisasjonen

Generalforsamlingen er næringsforeningens høyeste organ og ble gjennomført via Teams 22.4.2020. Det var 16 stemmeberettigede til stede + FNFs administrasjon. 9 saker forelå til behandling, og alle saker ble enstemmig vedtatt.

Partnerbedrifter

Partneravtalene bidrar til en vesentlig del av FNFs finansiering. De betaler medlemskontingent samt fra 30.000 – 50.000 pr år avhengig av bedriftens størrelse. Spesielt påvirkningsarbeidet knyttet til samferdsel, rammevilkår gjennom utforming av samfunns- og arealplan, gjennomføring av møter som sikrer arenaer hvor bedrifter og politikere møtes mv. Kunne knapt vært gjennomført uten partnerne.

Våre partnere i 2020:
Azets Insight AS
BDO AS
Borg Havn IKS
Brynild Gruppen AS
Brødr. Bøckmann AS
Cowi AS
Danske Bank
Denofa AS
DNB Bank ASA
Fasvo AS
Fredriksborg Eiendom AS
Fredriksstad Blad AS
Handelsbanken
Jackon AS
Jøtul AS
Kniplefjellet Eiendom AS
Multiconsult AS
Nordea Bank ABP
Obos
Olrud Eiendom AS
Pricewaterhousecoopers AS
SG arkitekteras
Solid Prosjekt AS
Sparebank 1 Østfold Akershus
Stene Stål Gjenvinning AS
Sørlie Næringseiendom AS
Unger Fabrikker AS
Værste AS

Medlemmer

Fredrikstad Næringsforening utgjør størst forskjell på følgende områder – rangering fra 1-7:
1. Styrke Fredrikstads omdømme som sted å drive næring
2. Bedre vilkårene for å drive næring i sentrum
3. Sette vekstambisjoner på dagsorden
4. Styrke dialogen mellom næringsliv og politikere
5. Bedre vilkårene for å drive næring i Fredrikstad forøvrig
6. Få Fredrikstad kommune til å bli en mer næringsvennlig kommune
7. Være pådriver i utviklingen av transportsystemet i regionen
 

Medlemsundersøkelsen 2020:

I medlemsundersøkelsen våren 2020 deltok 158 bedrifter. Nettverk – står frem som aller viktigste argument for Fredrikstad Næringsforening, etterfulgt av slagkraft ved å stå sammen, kompetansepåfyll og samling av bransjer.

Våren 2020 hadde flertallet av bedrifter få negative konsekvenser som følge av Covid-19, men dette er et øyeblikksbilde som raskt kan endre seg. FNF har valgt å støtte seg på nasjonale undersøkelser videre, i tillegg til hyppig dialog med bedriftene. Det er imidlertid viktig at vi står godt også i en pandemi, og stilte derfor følgende spørsmål:

I hvilken grad mener du at administrasjonen har klart å leve våre verdier gjennom Korona-krisen?

No Data Found

Medlemmer i tall

FNFs medlemmer fordeler seg som følger på de ulike medlemskategoriene per 31.12.2020 (inkl. Partnerne):

Medlemskategorier: Antall
A Bedrifter 1-10 ansatte 276
B Bedrifter 11-50 ansatte 117
C Bedrifter med mer enn 50 ansatte 33
D Ideelle organisasjoner 16
E Skoler 6
F Personlige medlemmer 34
G Seniorer/studenter 29
H Æresmedlemmer 12
I Gründerbedrifter 2 første år 49
  Totalt 560

55 medlemmer ble registrert utmeldt i 2020 (kommentar: 13 av disse var personlige medlemmer og pensjonister, 9 bedrifter ble nedlagt).

47 nye medlemmer meldte seg inn i løpet av foreningens syvende driftsår, og disse er i hovedsak bedrifter.

Kontingentsatsene har siden 2018 vært som listet opp under. Det var vedtatt økning fra 2021, men dette utgikk grunnet koronasituasjonen.

Inndeling/type medlemskap Kontingent
A. Bedrifter 1-10 ansatte 2500
B. Bedrifter 11-50 ansatte 5700
C. Bedrifter med over 50 ansatte 12500
D. Ideelle organisasjoner 1100
E. Skoler 5500
F. Personlige medlemmer 850
G. Pensjonister/studenter 400
H. Æresmedlemmer 0
I.  Gründerbedrifter 2 første år 880

Næringsforeningens styrer, administrasjon og legat

Organisering – tillitsvalgte

I 2020 styrket vi administrasjonen i næringsforeningen med to nye medarbeidere; Robert Sjøborg og Ingar Skiaker.

Styret har i perioden bestått av:

 • Tore Lundestad, leder Borg Havn IKS
 • Terese Troy Prebensen, nestleder Sparebank 1 Østfold/Akershus
 • Armand Åsheim, styremedlem Multiconsult AS
 • Bernt Sørlie, styremedlem Sørlie Næringseiendom AS
 • Lillian Ovell, styremedlem Cowi AS
 • Stian Sollie, styremedlem Lasse Holst AS
 • Linda Arvesen, styremedlem Pricewaterhousecoopers AS
 • Eirin Skovly, varamedlem Mills DA
 • Steinar Frølandshagen, varamedlem OBOS Østfold

Observatører i styret med talerett:

Fredrikstad kommunes representanter:

 • Ordfører Jon-Ivar Nygård
 • Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
 • Direktør for kultur, miljø og byutvikling Bente Meinert
 • Visit Fredrikstad & Hvaler AS, daglig leder Maya Nielsen
Styret har i 2020 avviklet 9 ordinære styremøter inkludert et styreseminar med partnerne. 52 saker er behandlet.

Fredrikstad Handelsstands Forenings legat for kompetanseheving

 • Georg Bjørnson
 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen

Fredrikstad Håndverk og Industriforenings Hjelpe- og Finansfond

 • Georg Bjørnson
 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen

Årets bedrift

I juryen:

 • Jan Ivar Ruud
 • Jostein Lunde
 • Petter Christian Saugstad
 • Hege Bongard
De 3 nominerte 2020: Europris, Konsum Gruppen og Installatøren – gratulerer!
Europris gikk av med seieren, men dette året ble den fysiske festkvelden og utdelingen erstattet med en videosending på f-b.no.

Administrasjonen:

 • Kjell Arne Græsdal, daglig leder i 100 % stilling
 • Hege Bongard, leder kommunikasjon og marked i 100 % stilling
 • Line Jeppesen, sentrumsleder i 100 % stilling
 • Robert Sjøborg, nettverksutvikler i 100 % stilling fra november
 • Ingar Skiaker, nettverksutvikler i 100 % stilling fra november
 • Marianne Møgster, 40 % administrativ stilling innlånt fra Fredrikstad kommune

Næringslivets Hus (husstyret)

 • Arild Aaserud, leder
 • Harald Perskaas
 • Torill Øyvik
 • Per Bye

Fredrik Halvorsens legat

 • Georg Bjørnson
 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen
Litteraturprisen gikk til Ida Fjeldbraaten og ble delt ut på Litteraturfestivalen Ord i Grenseland.
Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet blant de ansatte i Fredrikstad Næringsforening er godt, men FNF hadde for første gang langtidsfravær blant en av våre ansatte, noe som ga et samlet sykefravær på 12,4 %. FNF har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom menn og kvinner. Vi tilstreber også en jevn fordeling av begge kjønn i styret, og blant tillitsvalgte.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Ekspertgruppe for vertskapsattraktivitet for fastlandsindustrien / Prosess21

Næringsdepartementet har opprettet ulike grupper som har jobbet frem en strategi for å kunne skape bedre rammevilkår for norsk fastlandsindustri fram mot 2100. FNF har vært representert i en av gruppene. Rapporter ble publisert sommeren 2020.

Høgskolen i Østfolds ingeniøravdeling koblet med lokale bedrifter

FNF har også i 2020 samarbeidet med Høgskolen i Østfolds ingeniøravdeling, ved innovasjon og prosjektledelse, med kobling av analyseprosjekter mellom studenter og bedrifter.

Høyskolen i Kristiania, Digital Norway og Bergen Næringsråd

– utviklet studietilbud for bedrifter. Se mer under «Omdømme»

Abelia, Addisco, Digital Norway, Høyskolen Kristiania, Nito og Sintef – samarbeid om å utvikle studier i kunstig intelligens.

Se mer under «Nettverk for industri og teknologi»

Norsk Sentrumsutvikling (med deltakelse fra FNF) har på oppdrag fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet

forfattet en anbefaling til veileder for utarbeidelse av sentrumsregnskap. Veilederen er ment som en støtte til byene i arbeidet med å rasjonalisere utarbeiding av mest mulig hensiktsmessige sentrumsregnskap, basert på samme datakilder og utvalg.

Klimaregnskap for FNF:

FNF er medlem av Klimapartner Viken, hvor partnerbedriftene skal gjennomføre årlig klimaregnskap og arbeide systematisk med miljøstyring.  Klimaregnskapet for FNFs drift viste i 2019 et ekvivalent CO2-utslipp på 6,9 tonn. I 2020 var dette utslippet redusert til 5,0 tonn CO2e.  Hovedforskjellen er at reisevirksomheten i 2020 er vesentlig redusert som følge av Covid-19. FNFs hovedmotivasjon for deltakelse i programmet er å formidle informasjon om Klimapartner-nettverket ut til FNFs medlemmer.

PLATTFORMER

Kommunikasjon med medlemmer og omgivelser

Kommunikasjon skal styrke FNFs saker og posisjon, og følger en overordnet kommunikasjonsplan.

FNF jobbet per 31.12.2020 gjennom 15 definerte og eide kanaler:

 1. Morgentreff
 2. Politikermøter
 3. Fellesmøter (Årets bedrift, Fredrikstadkonferansen, julebord osv.)
 4. Nettverksmøter
 5. Styringsgruppemøter (arbeidsmøter med tillitsvalgte i de ulike nettverkene)
 6. Ekspertgruppemøter
 7. Bedriftsbesøk
 8. Nettsted
 9. Nyhetsbrev
 10. Facebook Fredrikstad Næringsforening
 11. Facebook Fredrikstad sentrum
 12. Instagram Fredrikstad Næringsforening
 13. Instagram Fredrikstad sentrum
 14. E-post
 15. Fredrikstad sentrum app

FNFs administrasjon og tillitsvalgte er dessuten representert på flere arenaer utenom egne møteplasser som foredragsholdere og/eller deltakere.

Media

Siden oppstarten i 2013 har vi opplevd jevn økning i medieoppmerksomheten. I 2020 talte vi 83 omtaler av FNF i papiravis, og for første gang en nedgang (100 i 2019). I tillegg kommer omtaler/synlighet i nettaviser/radio/ TV/sosiale medier.

FNF har vært representert med spaltist i Fredriksstad Blad.

Representasjon i ulike organer og nettverk 

Administrasjonen var i 2020 representert i:

 • Fredrikstad kommunes Studentråd
 • MAKS samarbeid med 2 representanter
 • Alkoholpolitisk utvalg
 • Fredrikstad politiråd
 • Referansegruppe for Bypakke Nedre Glomma
 • Partnerskap for næringsutvikling (Viken fylkeskommune)
 • Kompetanseforum Østfold
 • Advicory board for Høgskolen i Østfold ved ingeniøravdelingen samt Teknisk fagskole
 • Styremedlem i Næringshagen Østfold – ett av to SIVA-selskaper i Østfold
 • Styremedlem i Stiftelsen Fredriksstad Blad
 • Styremedlem i Forskningsstiftelsen Sykehuset Østfold
 • Observatør i Visit Fredrikstad & Hvaler
 • Ordførerens infrastrukturgruppe
 • Prosess21 – ekspertgruppe for prosessindustrien

Aktivitet i øvrige organer i næringsforeningen

Drift av Nygaardsgt 5 – Næringslivets Hus

Se egen beretning og eget årsregnskap.

Aktivitet i legatene

Se egen beretning.

Lukk