FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING

Årsberetning 2022

Fredrikstad Næringsforening

Bedriftenes vekstambisjoner og samarbeidsvilje løfter Fredrikstad

Også 2022 ble et aktivt år i nettverket Fredrikstad Næringsforening. Saker innenfor alle våre 4 innsatsområder er jobbet med, og formålet og arbeidet vårt har ligget fast: Vi er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Bla deg gjennom årsrapporten, så ser du hovedaktivitetene våre i 2022.

Takk til alle medlemmer og øvrige partnere for samarbeidet!

Vennlig hilsen styret i Fredrikstad Næringsforening 2022,

Steinar Frølandshagen, styreleder (regionsdirektør, Obos) 
Terese Troy Prebensen, nestleder (direktør, SpareBank 1 Østfold Akershus)
Armand Åsheim (regiondirektør, Multiconsult)
Bernt Sørlie (styreleder, Sørlie Næringseiendom)
Lillian Ovell (regionssjef, Cowi)
Stian Sollie (daglig leder, Lasse Holst AS)
Linda Arvesen (partner, PwC)

Vara til styret:
Cristell Solberg (driftssjef vann og avløp, Frevar)
Jon Boye Borgersen (utviklingsdirektør, Europris)

Innholdsfortegnelse

Visjon og innsatsområder

Rolle

Fredrikstad Næringsforening (FNF) er næringslivets representant og pådriver i saker som påvirker næringslivets utviklingsmuligheter i regionen.

Visjon

Næringslivet skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir det mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Formål

FNF skal arbeide for økt næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glommaregionen gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

FNF skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og iverksette aktiviteter som fremmer vekst, gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Verdier
Handlekraft

FNF skal være aktiv og oppfølgende med vilje til å finne løsninger.

Entusiasme

FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og fordomsfri tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Troverdighet

FNF skal fremstå som seriøs og tillitsvekkende ved å drive virksomheten basert på tilgjengelig kunnskap og fakta og vise utholdenhet i saker som er viktig for medlemmene.

Regionens ståsted

Befolkning

I de fem siste årene har befolkningsveksten blitt sterkere enn ellers i landet. Nesten all vekst har kommet som netto innflytting fra andre deler av landet i de siste årene. 

Befolkningen har økt med 653 innbyggere i 2022 til 84.414 innbyggere pr 31.12.22.

Næringsliv

I årsberetningen rapporterer styret på næringsforeningens mål og gjennomførte aktiviteter. FNF har valgt å benytte Telemarksforsking sin attraktivitetspyramide som måleindikator når vi måler regionens ståsted og utvikling over tid.

Sysselsettingen falt mindre i Fredrikstad enn i resten av Norge under Covid, og i 2022 fortsatte dette fram til 3. kvartal, men ligger nå likt med Norge (se graf til høyre). Arbeidsmarkedet oppfattes som stramt og det er krevende å finne rett kompetanse. FNF er pådriver og tilrettelegger for at bedriftene utvikler egne ansatte. Viljen til å dele kunnskap mellom bedriftene er svært gledelig. Det gjør at FNF fortsatt kan ha en sentral rolle som pådriver for samarbeidet slik at bedriftene kan oppnå ytterligere synergier.

 Antall ansatte i Fredrikstad og Norge

No Data Found

Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i Fredrikstad.

Boligbygging

Boligtilbud er viktig for tilflytting og skatteinngang.

Det er viktig at boligbyggingen holder seg oppe på et jevnt høyt nivå for å sikre befolkningsveksten, men også for å sikre forutsigbare vilkår for utbyggere.

I 2020 hadde Fredrikstad flest ferdigstilte boliger med 8,8 pr 1000 innbyggere. I 2022 har dette snudd og hadde færrest ferdigstilte boliger med 3,4 pr 1000 innbyggere.
Den lave befolkningsveksten har trolig sammenheng med lav boligbygging.

 

Totalt antall ferdigstilte boliger per 1000 innbyggere

Fredrikstad næringsforening

Overordnet mål

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive bykommunene i Viken.

Attraktivitet består av næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet.

De tre viktigste indikatorene for økt attraktivitet er:

 • Arbeidsplassutvikling – jo mer vekst i antall arbeidsplasser, jo flere flytter til regionen
 • Arbeidsintegrasjon – hvor lett det er å dagpendle til arbeidsreiser utenfor egen kommune
 • Boligbygging – godt boligtilbud gir tilflytting og dermed økt skatteinngang

I 2021 var næringsattraktiviteten positiv og Fredrikstad kom på 129. plass. Nye tall for 2022 er ikke beregnet enda per 15.3.23. I 2020 og 2021 hadde vi en høy sysselsettingsutvikling som lå over landsgjennomsnittet. I 2022 er vi tilbake på landsgjennomsnittet. Noe som fortsatt er bedre enn historiske tall. Men dette vil også trolig slå ut på en avtagende næringsattraktivitet.

Den positive bostedsattraktiviteten har endret seg til sterkt negativ. Dette skyldes trolig den lave innflyttingen.

 

Arbeidsplassutvikling

Fredrikstad skal etablere seg på topp tre på arbeidsplassvekst blant kommunene vi sammenligner oss med.
Utvikling av antall arbeidsplasser i Fredrikstad indeksert slik at nivået i 2000=100, relativt til indeksen for Norge.

Relativ vekst i antall arbeidsplasser i Fredrikstad og sammenlikningsstedene.

I 2022 var det 25.232 arbeidsplasser i det private, 611 flere enn i det gode året 2021.

Relativ vekst i antall arbeidsplasser i Fredrikstad og sammenlikningsstedene.

Ambisiøse bedrifter-programmet

Overordnet mål:
 1. Skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter
 2. Synliggjøre kompetanse i deltakende bedrifter for å utvikle og dra nytte av dette på tvers i bedriftene

«Ambisiøse bedrifter» er et program for å skape vekst blant regionens bedrifter, finansiert av Viken, Fredrikstad kommune, FNF og deltakerbedriftene, og gjennomført i regi av Fredrikstad Næringsforening. Fokus er på å gjøre deltakerbedriftene i stand til å oppnå lønnsom vekst i omsetning og arbeidsplasser. 

 

Urbanitet

Styrke Fredrikstad sentrum for å møte framtidens krav til attraktive byer.

Styrking av byområdets konkurransekraft

FNF har stort fokus på å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for næringsdrivende i Fredrikstad sentrum, som et viktig ledd i å styrke byens konkurransekraft. Det ble brukt betydelig tid på å jobbe for å beholde parkeringssystemet i Fredrikstad sentrum, som FNF for flere år siden bidro til å etablere. Videre ble det gitt innspill til nytt utleiereglement og ny gatebruksplan for Fredrikstad sentrum. FNF opplever å bli lyttet til av politisk ledelse og få gjennomslag for viktige saker.

Sentrumsleder

I 2022 ble det ansatt ny sentrumsleder, etter at Line Jeppesen takket av etter fem år i stillingen. Malin Carita Lind tiltrådte fra september og brukte høsten til å etablere seg i stillingen og fortsette arbeidet med å bygge et attraktivt sentrum gjennom god markedskommunikasjon og samarbeid mellom sentrumsaktørene. Hovedmål og fokus er flere besøkende til byen, som gir grunnlag for økt omsetning.

Nettverk og samarbeid

Gjennom 2022 ble reetablering og restart (etter pandemiperioden) gjennomført for nettverkene sentrumsgruppen, serverings- og besøksnæringen. Fra høsten ble det videre startet opp månedlige sentrumsgruppemøter for å tilrettelegge for økt samarbeid og styrke konkurransekraften til sentrumsaktørene.

Kommune- og gårdeiersamarbeidet

Det var fire møter i gårdeier- og kommunesamarbeidet i 2022. Samarbeidet blir oppdatert av sentrumsleder gjennom månedlige rapporter med status og utvikling i sentrum.

Høsten 2022 ble den niende gårdeieren introdusert for i kommune- og gårdeiersamarbeidet med ønske om å bli med. Kommune- og gårdeiersamarbeidet består nå av ni gårdeiere, i tillegg til Fredrikstad kommune:

 • Fredriksborg Eiendom
 • Ryen Eiendom
 • Cityplan
 • Bøckmann Eiendom
 • Citycon (Torvbyen)
 • Sørlie Næringseiendom
 • Trosvikstranda utvikling
 • Værste
 • Kynningsrud Eiendom (Nygaardsgata 47, 49, 51)

Besøk

Besøkstallene for Fredrikstad sentrum økte med 11 % sammenlignet med 2021 (hentet fra Plaace/Telia). Omkring 6,5 millioner besøkte byen gjennom 2022, som nesten ble et normalt år, på vei ut av pandemien.

 

Omsetning

Omsetningstallene hentet fra Plaace/BankAxept, representerer omkring 75 % av all handel, viser at Fredrikstad sentrum hadde en omsetning på godt over 1,9 mrd. Dette er en økning på 5 % sammenlignet med fjoråret. Fordelt på de ulike bransjene, ser vi at det er mat&opplevelser som økte mest med 21 %, dernest tjenester som økte med 11 %, i motsetning til handel som gikk tilbake med -2 %.

Markedsføring

Markedskommunikasjonen for Fredrikstad sentrum gjennom 2022 har hovedsakelig vært på Instagram. Målet var å nå 7000 følgere før årsskiftet, et mål som ble nådd! Det ble en økning i antall følgere på 34 % sammenliknet med fjoråret. Gjennom 2022 ble det delt 56 innlegg, 1425 historier og 14 reels, som nådde ut til omkring 174 000 unike kontoer. Det ble også en del god PR, hvorav 11 gode artikler i Fredriksstad Blad, bare gjennom høsten.

Fredrikstad sentrum gavekort

Gavekortene kan brukes over hundre steder i Fredrikstad sentrum; på gateplan, i Torvbyen og også flere steder i Gamlebyen (nytt i 2022).

Det ble solgt gavekort for totalt NOK 1 382 725,- i 2022. Dette er -12 % nedgang sammenlignet med 2021, hvor det dog var et rekordhøyt salg mye grunnet korona. Det er imidlertid solgt flere gavekort i 2022 (1192), enn i 2021 (1131), noen som betyr at snittsalget per gavekort har gått ned med -17 % sammenlignet med 2021.

Infrastruktur

Transportsystemet og tilgangen til fornybar energi i Nedre Glomma må utbedres slik at sårbarheten reduseres og tilgjengeligheten gir rom  for vekst for næringslivet.

FNF har justert innsatsområde transportsystem til infrastruktur fordi energikrisen vi har hatt i 2022 har vært merkbar også i vårt område. Vi konsentrerer oss om utbedringer i nettet.

FNF og Fredrikstad kommune har hatt for lite ressurser til å arbeide med infrastrukturområdet. Nettilgang har derfor blitt prioritet da manglende kapasitet i ledningsnettet til Fredrikstad hindrer investeringer og etablering av ny virksomhet som ønsker å etablere seg i vårt område.

Sommeren 2022 fikk FNF utarbeidet en mulighetsnotat som viser at Statnett bør bygge egen stasjon i Fredrikstad og forsyne den fra Råde, ikke Hasle.

FNF har gjennom 2022 forsøkt å holde trykket oppe på Intercity, men resten av Østfold og Sarpsborg har valgt å gå for østre linje. En løsning som Bane Nor har fortalt ikke er relevant.

FNF har også utarbeidet et forhandlingsnotat knyttet til byvekstavtaler med utgangspunkt i Tromsø sine forhandlinger. Forhandlingene har blitt utsatt til 2024.

FNF bidro i arbeidet med å få finansiert oppstart av mudring av farleden.

Omdømme

Mål:

1. Vi skal styrke Fredrikstads posisjon som sted å drive næring

2. Næringslivet i Fredrikstad skal ha en kultur for ambisjoner og vekst, og anerkjennes for høy kompetanse

3. Fredrikstad skal bli Norges mest næringsvennlige kommune

Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad – ny strategi 2022-2027:

Bakgrunn

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon, byene konkurrerer. Vi må derfor

 1. stå samlet om en strategisk posisjonering av Fredrikstad overfor offentlige og private aktører
 2. ha modige ambisjoner og gjennomføringskraft som løfter oss over våre konkurrenter
Rolle

Være et mobiliseringsprogram der det offentlige og næringslivet samarbeider for å styrke Fredrikstad som næringsdestinasjon, slik at vi lykkes med positiv samfunnsutvikling i kommunen vi bor og jobber i.

Partnere og eierskap

Ledende bykommuner har strategiske samarbeid/partnerskap hvor næringsliv, politikk, og byråkrati jobber sammen for strategisk næringsutvikling. Partnermøtene består av toppledere i partnerbedriftene, øverste ledelse i Fredrikstad kommune, politiske ledere i Formannskapet, gruppeledere samt styringsgruppen for programmet.

Vekst i Fredrikstad-programmet er et partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet.

Partnere:
 • Batteriretur
 • Bøckmann Eiendom AS
 • Borg Havn IKS
 • Cityplan AS
 • Denofa AS
 • Europris AS
 • Fredriksborg AS
 • Fredrikstad Energi AS
 • Fredriksstad Blad
 • Høgskolen i Østfold
 • Isegran Eiendom AS
 • Jotne AS
 • Kniplefjellet Eiendom AS
 • Northman AS
 • Solid Gruppen AS
 • Sparebank1 Østfold As
 • Sørlie Næringseiendom AS
 • Terje Høili AS
 • Unger Fabrikken AS
 • Værste AS

Styringsgruppen 2022

Rolle: Diskusjonspartner for forbedringsprogrammer.

Styringsgruppen har i 2022 bestått av:

Trond Delbekk (leder), adm. direktør Værste
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør
Siri Martinsen, ordfører
Ole-Henrik Holøs-Pettersen, direktør kultur, miljø og byutvikling
Dagfinn Reinertsen, gründer, Bekk Consulting
Nina K. Hareide-Larsen, client partner i Meta
Nils M. Apeland, Bedre Kommunikasjon
Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, er observatør
Hege Bongard, PL/leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening, har forberedt sakene til styringsgruppen

Styringsgruppen har hatt 4 møter i 2022, og har jobbet med ny strategisk plan gjennom året.

RELEVANTE - PROAKTIVE - SAMHANDLENDE! I 2022 har vi jobbet med en ny strategi og har lagt enda større vekt på at næringslivet, akademia og kommunen skal jobbe sammen med mål om å fremme vekst for Fredrikstad som næringsdestinasjon spesielt, og fremgangsrik utvikling for Fredrikstad generelt. Fra 2023 setter vi handling bak planen.

2 partnermøter

Mars – vertskap Fredriksborg AS
 • Kort om mål og videre strategi for Vekst i Fredrikstad. Ved Trond Delbekk (leder av styringsgruppen) og Hege Bongard (prosjektleder for programmet)
 • Potensiale for å ta nasjonale posisjoner som region, gjennom strategisk kunnskapsutvikling og (offentlig-privat) samarbeid. Ved Roald Gulbrandsen, NHO direktør og styrerepresentant (NMBU, HiØ m.fl.)
 • Tall & tanker fra bankenes ståsted om samfunnsutvikling og vekst. Ved Arild Bjørn Hansen, adm. direktør Sparebank 1 Østfold Akershus
 • Spennende vekstmuligheter og satsning fra 110-åringen. Ved Hans Petter Olsen, adm. direktør Denofa
 • Utveksling og innspill fra partnere
September – vertskap Høgskolen i Østfold og Værste AS
 • Høgskolen i Østfolds nye strategi – styrker rollen som samfunnsutvikler og engasjement for nærsamfunnet. Ved rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen
  Ny strategisk plan for Høgskolen i Østfold vedtas i 2022. og vi kan se tydelige spor av at våre strategier nå sammenfaller.
  «Vi skal styrke og tydeliggjøre vår rolle som samfunnsutvikler ved å øke vår synlighet i og vårt engasjement for nærsamfunnet. Ved å samhandle med regionalt nærings- og samfunnsliv tar vi vår rolle som sosial samfunnsaktør på største alvor og bidrar til en mer bærekraftig region.»
  HiØ 2030: «Vi er et regionalt kraftsenter hvor kunnskap og kompetanse brukes og utvikles i fellesskap med samfunnet rundt oss.»
 • Dette jobber vi med – innblikk i innsatsområder basert på ny strategi. Ved Hege Bongard, prosjektleder Vekst i Fredrikstad
 • Arendal rigger for vekst – slik jobber de. Ved Morten Haakstad, daglig leder i Arendal Næringsforening
  Morrow Batteries ved Bjørn Rune Gjelsten med fler, besluttet å satse i Arendal i 2021. Opp mot 2 500 arbeidsplasser i den nye batterifabrikken vil gi innbyggervekst, boligvekst, handelsvekst, inntekstvekst for kommunen, med mer. Og teamet i Arendal vet å legge til rette. På rekordfart omregulerer de tomter, og havnen som ligger 12 km fra det nye industriområdet, er allerede påbegynt – selvsagt tilrettelagt for elektriske autonome kjøretøyer. Rigget de har opprettet for å gjøre seg attraktive, bruker de for å lykkes på flere områder. Eksterne nasjonale og internasjonale aktører får troen på Arendal, hvordan de samarbeider og jobber for Arendal først. Dette har også NHO og KS lagt merke til, og Arendal vant prisen for beste vertskommune for næringslivet i 2021.
 • Sammenhengen mellom byutvikling og næringsvekst, og om hvordan Værste kan støtte opp om visjoner for Fredrikstad. Ved Trond Delbekk, adm. direktør Værste AS

Lære hele livet – siste del av studier gjennomført

Sammen med Høyskolen Kristiania, Digital Norway og Bergen Næringsråd utviklet vi et studietilbud i 2020 innenfor digital markedsføring. Teknologiutvikling og digitalisering er sentralt i bedriftenes verdiskaping, en stor del av salget og merkevarebyggingen foregår digitalt.

15 studiepoeng skal gi en forståelse både på strategisk og praktisk nivå. Studietilbudet ble raskt fulltegnet, med plass til 60 bedrifter totalt fra 2020-2022.

Markedspris på studiet er ca. 22 000,- per deltaker, men ble tilbudt bedriftene kostnadsfritt på bakgrunn av støtten vi fikk fra Kompetanse Norge.

 

Nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom bedrifter fra ulike bransjer har vært en svært positiv effekt av å delta på studiet. Vi har hatt flere samlinger utenom studiet, som vi gjorde åpent for fler.

Vi varmer opp næringsdestinasjon Fredrikstad med historier om kompetanse, innovasjon & nettverk – og opplever at den positive oppmerksomheten øker!

Vi fortsetter å varme opp Fredrikstad for næringsaktører, offentlige nøkkelpersoner / politikere, innflyttere og potensielle arbeidstakere ved å fortelle hva næringslivet i Fredrikstad har å by på. Vi skal flytte assosiasjonen til Fredrikstad, til et sted med kompetanse, innovasjon og nettverk for å gjøre oss mer attraktive.

Vi utvikler og sprer artikler til relevante målgrupper gjennom betalt spredning på Facebook, LinkedIn, men også gjennom kampanjer; i 2022 i DN og Finansavisen.

Vi opplever nå mye større oppmerksomhet med besøk fra ministere, potensielle bedriftsetableringer og andre næringsaktører. Mange lokale aktører melder om at Fredrikstad er lettere å selge enn tidligere. Dette støttes av undersøkelse som viser at assosiasjoner til Fredrikstad som «gammel industriby» er erstattet av ord som «bra», «næringsliv», «vekst», «by», «bedrifter», «havn».

De to siste artiklene vi kjørte før jul fikk over 70 000 unike visninger hver. Resultat for øvrig:

Sum rekkevidde Facebook / LinkedIn: 806 297
Sum eksponeringer Facebook / LinkedIn: 3 177 703
Sum videovisninger: 265 165

Visninger 1 kampanje i DN: 403 239
I Finansavisen kjøpte vi 2000 lesere.

lca.no finansavisen 2022

Fredrikstad-bedriften LCA.no har laget en «gamechanger» for miljødokumentasjon for bedrifter. Det har gjort selskapet til en av Norges hurtigst voksende teknologibedrifter, og Deloitte kåret de til en av Norges raskest voksende teknologiselskaper. Det var et budskap fra Fredrikstad som vi laget en kampanje av i Finansavisen.

Gripe muligheter – de lange linjene – et par eksempler

I sum handler programmet videre om å jobbe langsiktig gjennom å forfølge muligheter vi kan / bør gripe. Et par eksempler vi er i gang med:

 1. Mottaksapparat for næringsaktører – det jobbes med en dreiebok for å profesjonalisere mottaksapparatet når aktører utenfra vurderer å etablere seg i Fredrikstad
 2. Nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi – vi har laget et forslag til konsept og forretningsmodell til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) der de tar en rolle som nasjonalt kompetansesenter innen sirkulær økonomi. Vi bygger således videre på et komparativt fortrinn vi har i Fredrikstad – også kalt sirkulærhovedstaden – og som vi kan styrke vår posisjon.
  Forslaget kom på bakgrunn av forprosjekt «Sirkulær økonomi, kunnskapsløft fra utdanning til bedrift» finansiert av Kompetanseforum Østfold. 
  NCCE har videre mottatt kr. 500 000,- av Viken fylkeskommune og jobber videre med konseptet i 2023.
  Les mer under «Forsknings og utviklingsaktiviteter».

Nettverk og møteplasser

Arbeid og møteplasser som kommer alle medlemmer til gode, genereres ut fra administrasjonen i FNF og gjennom tillitsvalgte i ulike nettverk.

Medlemsmøter 2022

FNF har opprettholdt aktivitetsnivået mtp antall medlemsmøter, og inviterte til 33 møter i løpet av 2022. 

Arrangementer 2022:

Nettverkene

Industri og teknologi

Styringsgruppe:

 • Jan Ivar Ruud (leder), Unger Fabrikker AS
 • Eirin Skovly, Mills AS
 • Tom Grip, Goodtech Projects & Services AS
 • Cathrine Monsen, Glemmen VGS
 • Terje Skarsvåg, Okindustri
 • Patrick Braseth, Backit Up AS
 • Sigmund Jensen, Barco AS
 • Hege Bongard / Robert Sjøborg (fra andre halvår), Fredrikstad Næringsforening

Satsingsområder: digitalisering og bærekraft

Styringsgruppen har jobbet seg frem til 2 satsingsområder: digitalisering og bærekraft. Sistnevnte var tema for et svært godt besøkt medlemsmøte hvor det ble presentert gode eksempler fra egne rekker (Mills, Unger, LCA.no, Beer Sten).

Gjennom en bacheloroppgave ved Univ. i Uppsala og en medlemsundersøkelse har vi kartlagt hvordan Fredrikstads bedrifter jobber med kompetanseutvikling. Dette underbygger behovet for våre ulike kompetansetilbud (bl.a. digital markedsføring og utøvende lederskap i praksis).

Flere av FNFs morgenmøter har dekket temaer av stor interesse for industri- og teknologinettverket, bl.a. tilgangen på elektrisk kraft, og tilgangen på kompetent arbeidskraft.

Det er etablert et eget Tech Forum i Fredrikstad, i regi av IT-bransjeaktørene selv. På sin side vil FNF-nettverket i tiden fremover søke å vise frem de mer teknologisk avanserte industrimiljøene. 

Bygg og eiendom

Styringsgruppe:

 • Pernille Kolstad Heen (leder), SG Arkitekter AS
 • Lars-Erik Zakariassen, Byggmester Jan-Erik Zakariassen AS
 • Kim A. Johansen, Solid Prosjekt AS
 • Håkon Glosli, Green Seed (tidl. Backe Østfold AS)
 • Kristin Høili, Multiconsult AS
 • Geir Bakken, Installatøren Gruppen AS
 • Robert Sjøborg, Fredrikstad Næringsforening

Bygg- og eiendomsbransjen har gjennomgått flere vanskelige år, med pandemi og krig som har gitt store utfordringer med fluktuerende råvarepriser, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, og generell usikkerhet rundt fremtidige økonomisk utvikling og forventet byggetakt. I tillegg kommer stadig høyere krav om bærekraft gjennom EUs taksonomi og Green deal.  Nettverket har gjennomført 3 større nettverkskonferanser om hhv. det grønne skiftet, situasjonen i byggenæringen, og energioptimalisering for mer bærekraftige bygg. Vi har klart å samle svært aktuelle foredragsholdere og deltakelsen har vært svært god. I tiden fremover vil vi fokusere på rulleringen av Fredrikstad kommunes arealplan.

Besøksnæringen

Styringsgruppe:

 •  Roy Conradi Andersen (leder), Litteraturhuset 
 •  Monique Blystad, Torvbyen Drift AS 
 •  Anne Vik, Amfi Drift AS Østfoldhallene  
 •  Heidi Bakken Lundberg, Fredriksstad Blad AS 
 •  Kristian Fr. Kristiansen, Boomerang AS 
 •  Veslemøy Gjeldnes, Frederik II VGS 
 •  Maya Nielsen, Visit Fredrikstad & Hvaler 
 •  Frode Samuelsen, Fredrikstad kommune
 •  LIne Jeppesen/Malin Carita Lind, Fredrikstad Næringsforening

Besøksnæringen i Fredrikstad ønsker gjennom god service og kunnskap å gjøre en forskjell for byens gjester. Målet er at de besøkende skal oppleve trivsel og god service i hele Fredrikstad. Gjennom satsingsområdene; bedre vertskap, informasjon & profilering og ren & attraktiv by, skal byens omdømme og attraktivitet styrkes.

Sentrumsgruppen – en interessegruppe under nettverk for besøksnæring med jevnlige møter om relevante temaer for drivere i Fredrikstad sentrum. Aktiviteter som har blitt gjennomført i 2022 er seks bylørdager, søndagsåpne butikker under Glommafestivalen samt de to siste søndagene i desember, superlangdager i juni og i desember.

Serveringsnæringen

Styringsgruppe:

 • Rune Solberg (leder), Scandic City Hotel AS
 • Ingeborg Nygaard, Restauranthuset Slippen AS
 • Samrid Sharma, Restaurant Mother India AS
 • Markus Nagele, Major – Stuen
 • Camilla Olsen, Mormors Café AS
 • Kai-Roger Larsen, Alibi
 • Terje Olsen, Thai Market
 • Osman Batur, Divan
 • Terje A. Olsen, Thai Market
 • Line Jeppesen/Malin Carita Lind, Fredrikstad Næringsforening

Serveringsnæringen består av drivere av kafeer og restauranter i hele Fredrikstad. Styringsgruppen samles regelmessig for å diskutere saker og behov som omhandler denne bransjen. Målet er å styrke bransjens drift og omdømme.

Styringsgruppen for servering samarbeidet tett med kommuneadministrasjon, politikere og politi, for å best mulig tilrettelegging for drift og ansvarlig smittevernhensyn, første halvdel av 2022 (frem til koronarestriksjonene ble fjernet). FNF har videre bidratt som ved å være et bindeledd mellom kommunen (myndighet for servering og sjenk) og bransjen selv, samt styrket samarbeid og nettverk i bransjen generelt.

GENERALFORSAMLING

Om organisasjonen

Generalforsamlingen er næringsforeningens høyeste organ og ble gjennomført 27.4.2022. Det var 29 stemmeberettigede til stede + FNFs administrasjon. 9 saker forelå til behandling, og alle saker ble enstemmig vedtatt.

Partnerbedrifter

Partneravtalene bidrar til en vesentlig del av FNFs finansiering. De betaler medlemskontingent samt fra 30.000 – 50.000 pr år avhengig av bedriftens størrelse. Spesielt påvirkningsarbeidet knyttet til samferdsel, rammevilkår gjennom utforming av samfunns- og arealplan, gjennomføring av møter som sikrer arenaer hvor bedrifter og politikere møtes mv., kunne knapt vært gjennomført uten partnerne.

Våre partnere i 2022:
Azets Insight AS
Backe Østfold AS
BDO AS
Borg Havn IKS
Brynild Gruppen AS
Bøckmann Eiendom AS
Cowi AS
Danske Bank
Denofa AS
DNB Bank ASA
Fasvo AS
Fredriksborg Eiendom AS
Fredriksstad Blad AS
Fredrikstad Energi
Handelsbanken
Jackon AS
Jøtul AS
Kniplefjellet Eiendom AS
Multiconsult AS
Nordea Bank ABP
Obos
Olrud Eiendom AS
Pricewaterhousecoopers AS
SG arkitekter AS
Solid Prosjekt AS
Sparebank 1 Østfold Akershus
Stene Stål Gjenvinning AS
Sørlie Næringseiendom AS
Unger Fabrikker AS
Værste AS

Medlemmer

Fredrikstad Næringsforening utgjør størst forskjell på følgende områder – rangering fra 1-7:
1. Styrke Fredrikstads omdømme som sted å drive næring
2. Bedre vilkårene for å drive næring i sentrum
3. Sette vekstambisjoner på dagsorden
4. Styrke dialogen mellom næringsliv og politikere
5. Bedre vilkårene for å drive næring i Fredrikstad forøvrig
6. Få Fredrikstad kommune til å bli en mer næringsvennlig kommune
7. Være pådriver i utviklingen av transportsystemet i regionen
 

Medlemsundersøkelsen 2022:

I medlemsundersøkelsen 2022 svarte 173 av 505 bedrifter. Nettverk står frem som aller viktigste argument for Fredrikstad Næringsforening, etterfulgt av slagkraft ved å stå sammen, kompetansepåfyll og samling av bransjer.

Medlemmer i tall

FNFs medlemmer fordeler seg som følger på de ulike medlemskategoriene per 31.12.2022 (inkl. partnerne):

Medlemskategorier:Antall
ABedrifter 1-10 ansatte295
BBedrifter 11-50 ansatte119
CBedrifter med mer enn 50 ansatte31
DIdeelle organisasjoner21
ESkoler6
FPersonlige medlemmer27
GSeniorer/studenter19
HÆresmedlemmer12
IGründerbedrifter 2 første år39
 Totalt569

43 medlemmer ble registrert utmeldt i 2022 (kommentar: 9 av disse var personlige medlemmer og pensjonister, 5 bedrifter ble nedlagt).

50 nye medlemmer meldte seg inn i løpet av foreningens tiende driftsår, og disse er i hovedsak bedrifter.

Kontingentsatsene har siden 2018 vært som listet opp under. Det var vedtatt økning fra 2021, men dette utgikk grunnet koronasituasjonen.

Inndeling/type medlemskap Kontingent
A. Bedrifter 1-10 ansatte 2500
B. Bedrifter 11-50 ansatte 5700
C. Bedrifter med over 50 ansatte 12500
D. Ideelle organisasjoner 1100
E. Skoler 5500
F. Personlige medlemmer 850
G. Pensjonister/studenter 400
H. Æresmedlemmer 0
I.  Gründerbedrifter 2 første år 880

Næringsforeningens styrer, administrasjon og legat

Organisering – tillitsvalgte

Høsten 2022 fikk vi ny sentrumsleder, Malin Carita Lind.

Styret har i perioden bestått av:

 • Steinar Frølandshagen, leder, OBOS Østfold
 • Terese Troy Prebensen, nestleder, Sparebank 1 Østfold/Akershus
 • Armand Åsheim, styremedlem, Multiconsult AS
 • Bernt Sørlie, styremedlem, Sørlie Næringseiendom AS
 • Lillian Ovell, styremedlem, Cowi AS
 • Stian Sollie, styremedlem, Lasse Holst AS
 • Linda Arvesen, styremedlem. Pricewaterhousecoopers AS
 • Cristell Solberg, varamedlem, Frevar KF
 • Jon Boye Borgersen, varamedlem, Europris

Observatører i styret med talerett:

Fredrikstad kommunes representanter:

 • Ordfører Siri Martinsen 
 • Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
 • Direktør for kultur, miljø og byutvikling Ole-Henrik Holøs Pettersen
 • Visit Fredrikstad & Hvaler AS, daglig leder Maya Nielsen
Styret har i 2022 avviklet 7 ordinære styremøter inkludert et styreseminar med partnerne. 48 saker er behandlet.

Fredrikstad Handelsstands Forenings legat for kompetanseheving

 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen
 • Roy Conradi Andersen

Fredrikstad Håndverk og Industriforenings Hjelpe- og Finansfond

 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen
 • Roy Conradi Andersen

Årets bedrift 2021

I juryen:

 • Jan Ivar Ruud
 • Jostein Lunde
 • Petter Christian Saugstad / Heidi Bakken Lundberg
 • Hege Bongard
De 3 nominerte: Fredrikstad Dyrehospital, Norxe og Værste – gratulerer!
Værste gikk av med seieren.

Administrasjonen:

 • Kjell Arne Græsdal, daglig leder i 100 % stilling
 • Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i 100 % stilling
 • Line Jeppesen, sentrumsleder i 100 % stilling (sluttet i august)
 • Robert Sjøborg, nettverksutvikler i 100 % stilling
 • Ingar Skiaker, nettverksutvikler i 100 % stilling
 • Nina Andersen, markedsleder Gamlebyen i 100 % stilling (sluttet i juni)
 • Malin Carita Lind, sentrumsleder i 100 % stilling fra september
 • Marianne Møgster, 40 % administrativ stilling innlånt fra Fredrikstad kommune

Næringslivets Hus (husstyret)

 • Arild Aaserud, leder
 • Harald Perskaas
 • Torill Øyvik
 • Per Bye

Fredrik Halvorsens legat

 • Kristian Fr. Kristiansen
 • Heidi Bakken Lundberg
 • Hege K G Andersen
 • Roy Conradi Andersen
Litteraturprisen gikk til Linde Hagerup og ble delt ut på Litteraturfestivalen Ord i Grenseland.
Publisitetsprisen gikk til Grace Bullen og ble delt ut på Fredrikstadkonferansen.
Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet blant de ansatte i Fredrikstad Næringsforening er godt, og vi har et svært lavt sykefravær. FNF har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom menn og kvinner. Vi tilstreber også en jevn fordeling av begge kjønn i styret og blant tillitsvalgte.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Sirkulær økonomi – kunnskapsløft fra utdanning til bedrift

En mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi er helt nødvendig om Norge skal nå sine klima-, miljø- og bærekraftsmål.

Manglende kompetanse blir pekt på som en kritisk barriere for å få til nødvendig omstilling til en sirkulær økonomi («Den nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi»).

Gjennom et forprosjekt foreslår vi piloter for et kunnskapsløft slik at vi skal lykkes med overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Vi har innhentet kunnskap fra internasjonale, nasjonale og lokale aktører og initiert dialog med byens videregående skoler, Fagskolen i Viken avd. Fredrikstad, Høgskolen i Østfold og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE). Basert på dette, er det foreslått hva som kan være naturlige piloter å starte med, basert på lokale aktører og deres muligheter og målgrupper:

 • Glemmen vgs og Høgskolen i Østfold samarbeider om etterutdanning for lærere i den videregående skolen

 • Fagskolen i Viken (Fredrikstad) integrerer sirkulær økonomi i alle sine studieretninger

 • NCCE utreder hvordan de kan ta en posisjon som et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi, og har som resultat av dette forprosjektet mottatt 500 000,- i støtte til å vurdere ev. konsept og forretningsmodell

 • Fredrikstad Næringsforening har bygget opp en kunnskapsbase og kan i det videre være et nav i å koble og initiere tiltak

Tiltakene legger til rette for at lykkes enda bedre med sirkulær økonomi – noe som er nødvendig for å nå bærekraftsmålene.

Med et fremoverlent næringsliv, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, fagskole, høgskole og videregående skoler, har vår region et godt grunnlag for å drive kunnskapsbygging og kompetanseutvikling av eksisterende arbeidsstyrke og utdanning av neste generasjon!

Forprosjektet er kjørt i regi av Fredrikstad Næringsforening (Hege Bongard), initiert og finansiert av Kompetanseforum Østfold (Viken fylkeskommune). I rapporten skisseres flere muligheter.

Høgskolen i Østfolds ingeniøravdeling koblet med lokale bedrifter

FNF har også i 2022 samarbeidet med Høgskolen i Østfolds ingeniøravdeling, ved innovasjon og prosjektledelse, med kobling av analyseprosjekter mellom studenter og bedrifter.

Samarbeid med Høyskolen i Kristiania, Digital Norway og Bergen Næringsråd

I 2022 har vi sluttført vårt påbegynte studietilbud for bedrifter. Se mer under «Omdømme».

Klimaregnskap for FNF

Klimaregnskap er tatt ut av årsberetningen i ft til 2020. Dette fordi det gir større klimanytte at FNF bruker ressursene utadrettet, enn arbeidsinnsatsen som skal til for å framstille klimaregnskap. F.eks. arbeid for økt tilgang til elektrisk kraft for industrien. 

PLATTFORMER

Kommunikasjon med medlemmer og omgivelser

Kommunikasjon skal styrke FNFs saker og posisjon, og følger en overordnet kommunikasjonsplan.

FNF jobbet per 31.12.2022 gjennom 15 definerte og eide kanaler:

 1. Morgentreff
 2. Politikermøter
 3. Fellesmøter (Årets bedrift, Fredrikstadkonferansen, julebord osv.)
 4. Nettverksmøter
 5. Styringsgruppemøter (arbeidsmøter med tillitsvalgte i de ulike nettverkene)
 6. Ekspertgruppemøter
 7. Bedriftsbesøk
 8. Nettsted
 9. Nyhetsbrev
 10. Facebook Fredrikstad Næringsforening
 11. Facebook Fredrikstad sentrum
 12. Instagram Fredrikstad Næringsforening
 13. Instagram Fredrikstad sentrum
 14. E-post

FNFs administrasjon og tillitsvalgte er dessuten representert på flere arenaer utenom egne møteplasser som foredragsholdere og/eller deltakere.

Media

I 2022 talte vi 72 medieomtaler av Fredrikstad Næringsforening. I tillegg kommer omtaler og synlighet i radio/ TV/sosiale medier/andre (samarbeidspartnere osv.).

Representasjon i ulike organer og nettverk 

Administrasjonen var i 2022 representert i:

 • MAKS samarbeid med 2 representanter
 • Alkoholpolitisk utvalg
 • Fredrikstad politiråd
 • Referansegruppe for Bypakke Nedre Glomma
 • Partnerskap for næringsutvikling (Viken fylkeskommune)
 • Kompetanseforum Østfold
 • Styremedlem i Næringshagen Østfold – ett av to SIVA-selskaper i Østfold
 • Styremedlem i Stiftelsen Fredriksstad Blad
 • Styremedlem i Forskningsstiftelsen Sykehuset Østfold
 • Observatør i Visit Fredrikstad & Hvaler
 • Ordførerens infrastrukturgruppe

Aktivitet i øvrige organer i næringsforeningen

Drift av Nygaardsgt 5 – Næringslivets Hus

Se egen beretning og eget årsregnskap.

Aktivitet i legatene

Se egen beretning.

Lukk